Publisert 14.01.2009 , sist oppdatert 12.01.2023

Is i elver og vann

Under seksjon for bre, is og snø (HB) ved Hydrologisk avdeling er det en egen faggruppe på tre personer som arbeider med forvaltningsrettede problemer og oppdrag rundt fagtemaene vanntemperatur og is.

Om is på varsom.no

Historisk tilbakeblikk

Tidlig i utbyggingen av vannkraft-Norge innså man at det oppsto isproblemer i mange vassdrag, og det ble et behov for å systematisere og øke kunnskapen om is. Høsten 1949 ble derfor Iskontoret etablert ved Vassdragsvesenets Hydrologiske avdeling. Iskontoret startet systematiske observasjoner av isforholdene, og vanntemperaturen vinterstid. Senere ble det mer fokus på det biologiske aspektet, og vanntemperaturmålingene ble helårsvirksomhet.I 1967 hadde Iskontoret 7 ansatte: 1 overingeniør, 3 statshydrologer, 1 tekniker, 1 kontordame og 1 fotolaborant. Problemstillinger som Iskontoret arbeidet med var:

  • Overvåking av is- og vanntemperaturforhold i Norge
  • Tiltak ved isgang og svelling av is
  • Trafikkmuligheter på islagte sjøer og elver
  • Dybdekartlegging av innsjøer
  • Isproblemer ved drift av kraftverk 
  • Isdannelse i fjorder ved kraftverksutslipp
  • Frostrøykdannelse

Senere har Vassdragsvesenet byttet navn flere ganger til dagens Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Iskontoret har blitt noen færre personer, og er i dag lokalisert som "Faggruppe for vanntemperatur og is" i seksjon for bre, is og snø. Men vi er fortsatt under Hydrologisk avdeling.

Dagens arbeidsoppgaver

Vi har ansvaret for å observere og lagre vanntemperaturmålinger og isobservasjoner. Dataene brukes som bakgrunnsmateriale i biologiske undersøkelser, primært om fisk. Observasjonene brukes også i klimastudier. Ved større kraftutbygginger gir vi råd om ventede endringer på vanntemperaturen og isforholdene. Om vinteren har vi stort fokus på sikkerhet på is og informerer på varsom.no med opplæringsstoff og ukentlige isvarsler.