Publisert 28.03.2023 , sist oppdatert 14.11.2023

Hva er miljøhensyn i sikringstiltak?

Miljøhensyn ved sikringstiltak er et krav som er godt forankret i norsk lovverk. Miljøhensyn er også en forventning fra samfunnet, og viktig for å ivareta tillitt hos offentlig etater som del av hensyn til allmenne interesser. For NVE er miljøhensyn et rammevilkår ved ethvert sikringstiltak.

Hvordan ta miljøhensyn i forbindelse med sikringstiltak?

Et viktig utgangspunkt ved miljøtilpasning av sikringstiltak er at tiltaket ikke skal forringe økologiske funksjoner. I praksis betyr dette at det etter gjennomført tiltak skal økologiske funksjoner forbli mest mulig urørt, og tiltaket skal ha et variert og naturlig utseende bestående av de samme segmentene den hadde før sikringsarbeidet tok til. For eksempler i elver bør elva følge sitt opprinnelige løp og bredde, og må ikke utrettes eller kanaliseres. Rette, avsmalnende kanaler gir høyere vannhastighet, og er ugunstig for livet i og langs elva. Samtidig kan kanalisering for eksempel gi økt fare for erosjon og forårsake skader på bygninger og infrastruktur langs vassdraget. Miljøhensyn handler derfor i stor grad om å sikre og samtidig ivareta allmenne interesser på en måte som gjør tiltaket minst mulig synlig.

Valg av sikringsmetode må ta utgangspunkt i elvens karakter

Sikringsarbeid kan utføres på flere måter ut fra forholdene i og langs elver. Vannføring, bredde, dybde, helningsgrad (bratt eller slakt), og ikke minst beliggenhet og plassforhold, påvirker valg av sikringsmetode. Vassdragets størrelse har kanskje mest å si for hva slags tiltak som velges. Det etableres buner og terskler også i små vassdrag, men dette er tiltak vi som oftest finner i store vassdrag.  I små vassdrag blir ofte tiltakene mer omfattende ved at bekkeløpet heves i lag med terrenget rundt, og inngrepet blir derfor mer ødeleggende for livet i og ved bekken. Selv om det er mye felles mellom sikringstiltak i små og store vassdrag, velger vi likevel å skille mellom tiltak i små og store vassdrag.

Prinsippskisse på hvordan miljøtilpasning av sikring i elv gjennomføres. Ivareta kantvegetasjon, tilpass sikring naturlig i terreng og ivareta et naturlig stein/gruslag på elvebunnen.
Prinsippskisse på hvordan miljøtilpasning av sikring i elv gjennomføres. Ivareta kantvegetasjon, tilpass sikring naturlig i terreng og ivareta et naturlig stein/gruslag på elvebunnen.
Strykpartier i nedre del av Hofstadelva i Stjørdal etter sikringsarbeid mot kvikkleireskred (foto: A. J. Kjøsnes, NVE).
Strykpartier i nedre del av Hofstadelva i Stjørdal etter sikringsarbeid mot kvikkleireskred (foto: A. J. Kjøsnes, NVE).