Publisert 12.08.2022 , sist oppdatert 14.09.2023

Kraftbalanse og kraftpris

NVE har analysert sammenhengen mellom kraftbalanse og kraftpris.

Det siste året har ekstreme gasspriser i Europa ført til svært høye europeiske kraftpriser. De høye prisene har også gitt svært høye kraftpriser i Norge, og spesielt i Sør-Norge. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til framtidige gasspriser, og vi kan ikke utelukke at perioden med høye kraftpriser i Europa kan vare lenge. I dette notatet beskriver vi, og kvantifiserer vi ved hjelp av modellanalyser, hva den norske kraftbalansen har å si for hvor stor prispåvirkning de høye europeiske kraftprisene vil ha på norske kraftpriser. Analysene våre viser en klar sammenheng mellom kraftbalansen og kraftprisen i Sør-Norge, og sammenhengen er størst i situasjoner med høye priser og stor prisvariasjon i Europa. Med en høy nasjonal kraftbalanse vil norske priser i de fleste år være lavere enn prisene i Tyskland og Storbritannia. En styrking av den underliggende kraftbalansen i Norge vil dermed kunne bidra til å redusere kraftprisene i Norge i perioder med høye priser i Europa. Hvilke veivalg som gjøres for den nasjonale kraftbalansen i årene som kommer, vil derfor kunne ha stor betydning for den fremtidige kraftprisen. Les notatet her. 

Se også vår nyeste analyse av kraftbalansen frem mot 2028 her.