Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2012 , sist oppdatert 12.10.2021

Innmelding av farekartlegging

For å få bedre oversikt over allerede kartlagte områder er det ønskelig at kommuner sender rapporter og faresonekart til NVE.

Innmelding av skredfareutredninger (bratt terreng)

NVE ønsker tilgang til alle skredfareutredninger, både rapport og eventuelle kartlagte faresoner.

Rapporter og faresoner bes oversendt (pdf-format og filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.

Les mer om faresonekartlegging i bratt terreng.

Innmelding av flomfareutredninger

NVE ønsker tilgang til alle flomfareutredninger og eventuelle kartlagte flomsoner.

Rapporter og faresoner bes oversendt (pdf-format, filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.

For å publisere faresoner for flom i den nasjonale databasen er det visse krav til leveranse:

  • Må være vektordata (ikke raster), enten som shapefiler, sosi-filer eller i filgeodatabase.
  • Må ha polygon for:
    • Flomsonene: flomareal for hvert gjentaksintervall
    • Analyseområdet: det området som er analysert/kartlagt
    • Tverrprofil (med vannstander for hvert gjentaksintervall) – gjelder kun ved 1D vannlinjeberegning
    • Flomhøydekurver for hvert gjentaksintervall (vannstand) – gjelder kun ved 2D vannlinjeberegning

Les mer om kartlegging av flomfare.

Innmelding av kvikkleirekartlegging

NVE ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å bruke digital innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.

Det er ønskelig at alle nye og reviderte faresoner rapporteres inn til NVE for å oppdatere NVE Atlas.

Det bes om at følgende rapporteres:

Faresonekart i din kommune