Publisert 10.02.2012 , sist oppdatert 15.03.2024

Innmelding av farekartlegging

For å få bedre oversikt over allerede kartlagte områder er det ønskelig at kommuner sender rapporter og faresonekart til NVE.

Innmelding av skredfareutredninger (bratt terreng)

NVE ønsker tilgang til alle skredfareutredninger, både rapport og eventuelle kartlagte faresoner.

Rapporter og eventuelle faresoner bes oversendt (pdf-format og filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.Skjemaet bruker Altinn for innlogging. Du logger deg på med din private bruker, men for å bruke skjemaet må du få tilgang fra din organisasjon og  inneha riktig rolle. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima. Hør med din organisasjon sin IT-avdeling for å få tildelt denne rollen.

Innsendte rapporter vil legges inn i rapportdatabasen for utredninger av skredfare i bratt terreng: Utredninger av skredfare i bratt terreng (nve.no). Hvis vi får tilsendt rapporter med tilhørende faresoner der det er utført faresonekartlegging av et større område iht. TEK17, vil det gjennomføres en gjennomgang av rapport og faresoner før det evt. blir publisert i NVEs nasjonale oversikt over faresoner for skred i bratt terreng: NVE Faresoner for skred i bratt terreng

Les mer om faresonekartlegging i bratt terreng.

Innmelding av flomfareutredninger

NVE ønsker tilgang til alle flomfareutredninger og eventuelle kartlagte flomsoner.

Det er det foretaket som har utført utredningen som kan sende inn flomsoner til NVE.

Rapporter og faresoner bes oversendt (pdf-format, filgeodatabase/sosi-/shape-format) via eget skjema for innmelding av naturfareutredninger.Skjemaet bruker Altinn for innlogging. Du logger deg på med din private bruker, men for å bruke skjemaet må du få tilgang fra din organisasjon og  inneha riktig rolle. For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Energi, miljø og klima. Hør med din organisasjon sin IT-avdeling for å få tildelt denne rollen. 

For å publisere faresoner for flom i den nasjonale databasen er det følgende krav til leveransen:

 • Må ha dokumentert kartleggingen i en rapport på pdf-format.
 • Må fylle ut et eget excelskjema med informasjon om prosjektet. Excelskjemaet brukes direkte i importrutinen når flomsoner legges inn i databasen. Excelskjemaet lastes opp under vedlegg i innmeldingsløsningen.
 • Må være vektordata (ikke raster), enten som shapefiler, sosi-filer eller i filgeodatabase.
 • Må ha polygon for:
  • Flomsonene: flomareal for hvert gjentaksintervall
  • Analyseområdet: det området som er analysert/kartlagt
  • Tverrprofil (med vannstander for hvert gjentaksintervall) – gjelder kun ved 1D vannlinjeberegning
  • Flomhøydekurver for hvert gjentaksintervall (vannstand) – gjelder kun ved 2D vannlinjeberegning

Les mer om kartlegging av flomfare.

Innmelding av kvikkleirekartlegging

NVE ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å bruke digital innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.

Det er ønskelig at alle nye og reviderte faresoner rapporteres inn til NVE for å oppdatere NVE Atlas.

Det bes om at følgende rapporteres:

Faresonekart i din kommune