Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.02.2012 , sist oppdatert 29.06.2021

Innmelding av farekartlegging

For å få bedre oversikt over allerede kartlagte områder er det ønskelig at kommuner sender rapporter og faresonekart til NVE.

Innmelding av skredfarekartlegging i bratt terreng

NVE ønsker tilgang til alle skredfarerapporter og faresoner.

Rapporter og faresoner bes oversendt digitalt (pdf-format og filgeodatabase/sosi-/shape-format) til skrednett@nve.no

Les mer om faresonekartlegging i bratt terreng. Det jobbes nå med å lage en egen innmeldingsløsning for rapporter og faresoner, som vil bli ferdig i løpet av 2020.

Innmelding av flomfarekartlegginger

NVE ønsker tilgang til alle flomfarerapporter og flomsonekart.

Rapporter og faresoner bes oversendt digitalt (pdf-format, filgeodatabase/sosi-/shape-format) til ambo@nve.no

For å publisere faresoner for flom i den nasjonale databasen er det visse krav til leveranse:

  • Må være vektordata (ikke raster), enten som shapefiler, sosi-filer eller i filgeodatabase.
  • Må ha polygon for:
    • Flomsonene: flomareal for hvert gjentaksintervall
    • Analyseområdet: det området som er analysert/kartlagt
    • Tverrprofil (med vannstander for hvert gjentaksintervall) – gjelder kun ved 1D vannlinjeberegning
    • Flomhøydekurver for hvert gjentaksintervall (vannstand) – gjelder kun ved 2D vannlinjeberegning

Les mer om kartlegging av flomfare. Det jobbes nå med å lage en egen innmeldingsløsning for rapporter og faresoner, som vil bli ferdig i løpet av 2020.

Innmelding av kvikkleirekartlegging

NVE ber om at rapportering av soneutredninger gjøres ved å bruke digital innmeldingsløsning for kvikkleiresoner.

Det er ønskelig at alle nye og reviderte faresoner rapporteres inn til NVE for å oppdatere NVE Atlas.

Det bes om at følgende rapporteres:

Faresonekart i din kommune