Publisert 04.10.2021 , sist oppdatert 18.01.2024

Innmelding av kvikkleiresoner og grunnundersøkelser

NVE har utviklet en digital innmeldingsløsning for faresoner for kvikkleireskred.  Løsningen kan brukes til å legge til nye faresoner, endre eksisterende soner og fjerne soner som har påvist ikke skredfare. I januar 2024 kom en revisjon av løsningen, med en mulighet for å melde inn områder hvor det er dokumentert ikke fare for kvikkleireskred. Målet med løsningen er at informasjon om faresoner for kvikkleireskred skal gjøres tilgjengelig for allmennheten via NVEs nettsider, Temakart Kvikkleire og NVE Atlas.

Gjennom byggesaker, reguleringsplaner eller andre utredninger kan det bli oppdaget kvikkleire* (eller sprøbruddmateriale) i grunnen. Dette kan utgjøre en fare for kvikkleireskred. Et område som kan bli rammet av et slikt skred er en faresone for kvikkleireskred, eller en kvikkleiresone. En sone omfatter både skredets løsneområde og utløpsområdet nedenfor. For å sikre trygg byggegrunn er det viktig at områder som kan bli berørt av et kvikkleireskred markeres som faresoner i offentlige kart.

NVE oppfordrer konsulenter og kommuner til å legge inn nye og endra kvikkleiresoner i denne innmeldingsløsningen. Prosedyren for å avdekke nye soner eller soneendringer er beskrevet i NVE veileder 1/2019: Sikkerhet mot kvikkleireskred (publisert desember 2020, revisjon av NVE veileder 7/2014). Metoden for å klassifisere soner finnes i NVE Ekstern rapport 9/2020 (revisjon av NGI-rapport 20001008-2 rev. 3). Den nye/endra kvikkleiresonen, med tilhørende klassifisering og dokumentasjon, blir meldt inn til NVE når du trykker fullfør. Sonen blir liggende i godkjenningsliste hos NVE og legges ut på NVE Atlas når NVE har gjennomgått at de innmeldte endringene er dokumentert. Innmeldt dokumentasjon blir lagt ut på den kommunevise oversikten over faresonekart på nve.no. Informasjonen blir på denne måten gjort tilgjengelig for allmennheten.

Mulighet for å melde inn områder uten fare ble tilgjengelig fra januar 2024. Tidligere har ikke slike vurderinger vært synlige  i NVE-Atlas, og de gir et grunnlag for å forbedre aktsomhetskartet. Den enkleste årsaken til det ikke er fare for kvikkleireskred (områdeskred) er at det er grunt til berg (< 2 m), noe som kan dokumenteres med et notat med kart som viser plassering av berg i dagen og hvor det eventuelt er gravd og avdekt berg, samt fotografier av disse observasjonene.  Det kan også ha vært utført grunnundersøkelser som entydig viser ikke sprøbruddmateriale, som må dokumenteres med en datarapport med undersøkelsene. Noen områder kan ha  sprøbruddmateriale i grunnen, men beliggenheten er slik at det ikke kan inngå i et skred.  Dette må dokumenteres med datarapport, men krever i tillegg en geoteknisk vurdering og uavhengig kvalitetssikring. Til sist kan det være områder hvor terrengkriteriene i NVE-veileder 1/2019 viser at det ikke er fare for områdedskred. Dette kan meldes inn med vurderingsnotat med kart og kartprofiler som viser dette.

Innmeldingsløsningen benytter Altinn som innloggingsportal og finnes som skjema NVE-0037 "Innmelding av kvikkleiresoner". For å melde inn soner må man rapportere for sin bedrift. For å kunne gjøre det må daglig leder e.l. delegere denne rollen i Altinn til den som skal benytte skjemaet. Kun organisasjoner med Altinn-rollen Energi, Miljø og Klima kan benytte innmeldingsløsningen.

NVE bruker Norsk lisens for offentlige data (NLOD). NLOD gir enhver rett til å blant annet kopiere, bruke og tilgjengeliggjøre informasjon gitt at bidragsyterne navngis og oppfyller de vilkårene som er beskrevet i lisensen. NVE fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til.

*I innmeldingsløsningen benyttes begrepet kvikkleire for enkelhets skyld både for kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.