Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 06.11.2023

Elsertifikater

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. For kraftprodusenter var søknadsfristen for å søke om tildeling av elsertifikater 1. april 2022. 

;

Om elsertifikater

Elsertifikater er en teknologinøytral støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater.

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et felles elsertifikatmarked med Sverige. Landene har et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Kraftverk som godkjennes i ordningen får tildelt elsertifikater i inntil 15 år. Norske kraftverk må settes i drift innen utgangen av 2021 for å bli godkjent i ordningen. I Sverige er det vedtatt å videreføre ordningen med en ny nasjonal målsetning mellom 2020 og 2030.

Elsertifikater er en støtteordning for produksjon av fornybar strøm. Et kraftverk godkjent for elsertifikater vil motta ett elsertifikater per produserte megawattime (MWh). Etterspørselen etter elsertifikater dannes ved at kraftleverandører og visse strømkunder (elsertifikatpliktige) er pålagt å dekke en gitt andel av strømmen de selger med kjøp av elsertifikater. Fornybarprodusentene får på den måten inntekten fra salg av elsertifikater i tillegg til kraftprisen, noe som øker lønnsomheten av produksjonen. Kraftleverandørene legger kostnaden for elsertifikater inn i strømregningen. På den måten er det i praksis strømkundene som finansierer elsertifikatordningen. Det finnes noen typer kraftforbruk som ikke er unntatt elsertifikatplikten som følge av fritak fra elavgift, men som likevel kan søke om unntak fra elsertifikatplikten.

NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge. Eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon, i fellesskap mellom Norge og Sverige.

 

;

Les mer om: