Publisert 28.01.2014 , sist oppdatert 14.06.2022

Kontrollstasjon

Avtalen mellom Norge og Sverige angir at eventuelle endringer i elsertifikatordningen skal gjøres i forbindelse med en såkalt kontrollstasjon der de to landene i felleskap påser at ordningen fungerer etter hensikten.

 

Elsertifikatordningen er forankret i avtalen om et felles elsertifikatmarked mellom Norge og Sverige fra 2011, og i lover og forskrifter i begge land. I avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater, er det angitt at det skal være kontrollstasjoner hvor partene med jevne mellomrom gjennomfører felles utredninger og drøftinger. Kontrollstasjonene omhandler blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket.

5. mai 2017 ble det inngått en endringsavtale som slo fast at Sverige kan forlenge elsertifikatsystemet med et nytt mål om utbygging av fornybar kraft til 2030. I tillegg ble det innlemmet i avtalen at innen utgangen av 2020 skal Sverige innføre en stoppmekanisme som bidrar til måloppnåelse i 2030 og til forutsigbarhet for markedsaktørene om perioden etter måloppnåelse. Den første kontrollstasjonen i den norsk-svenske ordningen ble sluttført innen utgangen av 2015, og endringer i elsertifikatordningen trådte i kraft 1. januar 2016.

Arbeidet med den andre kontrollstasjonen startet opp høsten 2015, der endringer i elsertifikatordningen trådte i kraft 1. januar 2018. Fra samme dato ble kvotene i Norge og Sverige flyttet fra lov til forskrift, der prinsipper for årlig teknisk justering ble innlemmet i loven. Det vil si at tekniske justeringer skal være en årlig øvelse, mens større endringer i kvotene fortsatt vil måtte inkluderes i kontrollstasjoner.

Produksjonsanlegg som settes i drift i Norge etter 31. desember 2021, kvalifiserer ikke for rett til elsertifikater. Med undertegning av endringsavtale 18. september og etterfølgende lovendringer i Sverige er tredje kontrollstasjon (2019) avsluttet. Endringsavtalen åpner for at produksjonsanlegg som settes i drift i Sverige etter 31. desember 2021, ikke vil kvalifisere for rett til elsertifikater. Det felles elsertifikatmarkedet avsluttes i 2035.

Når ny kraftproduksjon ikke lengre kvalifiserer for rett til elsertifikater går
elsertifikatmarkedet over i en ny fase. Olje- og energidepartementet har på denne bakgrunn gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) et nytt oppdrag innenfor rammen av en fjerde kontrollstasjon (2023) under elsertifikatordningen, med frist 15. juni 2022.