Publisert 09.02.2023 , sist oppdatert 28.06.2023

Midlertidige tillatelser

Midlertidige vannuttak eller vannstandsendringer må vanligvis ha konsesjon.

Ved rehabilitering og vedlikehold av eldre dammer, midlertidige vannuttak til industri, anleggsarbeid, eller jordbruk kan det være behov for å bruke mer vann enn normalt eller gå under normal/tillatt vannstand. For slike midlertidige vannuttak eller vannstandsendringer må man vanligvis søke NVE om konsesjon etter vannressursloven. Dette gjelder selv om vannstandsendringen er nødvendig for å gjennomføre tiltak som er pålagt av NVE.

Som regel vil det bli stilt krav om at det skal opprettholdes en minstevannføring i vassdraget under tiltaksperioden. Fordelene ved tiltaket må overstige ulempene for allmenne interesser i vassdraget for at det skal kunne gis konsesjon. For midlertidige tiltak gjøres denne vurderingen for en kortere periode.

I tillegg til tillatelse til midlertidig endring i vannstand etter vannressursloven § 8, skal  de tekniske planene for damrehabiliteringen og byggetiltaket godkjennes av seksjon for damsikkerhet i NVE (damtilsynet). Byggetiltaket trenger ikke behandling etter plan- og bygningsloven når dammen har konsesjon.

I tillegg til tillatelse til midlertidig endring i vannstand etter vannressursloven § 8, skal de tekniske planene for damrehabilitering godkjennes av seksjon for damsikkerhet i NVE (damtilsynet). Det er kommunen som er myndighet for byggetiltaket etter plan- og bygningsloven når konsesjonsfrie anlegg rehabiliteres.

Søknadsfrist og behandlingstid

Midlertidige tiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget, fraviker fra fastsatte vilkår i konsesjon eller tilvant manøvrering (konsesjonsfrie anlegg) må ha tillatelse. Søknaden må sendes til NVE minst 3 måneder før endringen skal finne sted. Det må søkes om avvik for et bestemt tidsrom og henvises til eventuell konsesjon.

Vi har ikke en egen mal for midlertidige søknader, men NVE trenger en plan som beskriver det planlagte tiltaket og virkninger det kan ha for allmenne interesser i vassdraget. Malen for konsesjonspliktvurdering av vannuttak kan brukes som et utgangspunkt.

Dersom du er usikker på om tiltaket du planlegger trenger konsesjon, kan du be NVE vurdere konsesjonsplikt. Da må du sende melding til NVE med forespørsel om vurdering av konsesjonsplikt. Du finner informasjon om det under siden konsesjonspliktvurdering.

Les mer om krav til midlertidige søknader i NVE veileder 1/2021:Veileder til vannressursloven og NVEs behandling av vassdrags- og grunnvannstiltak.