Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 29.04.2024

Miljøtiltak for å gjenopprette et foringet vassdragsmiljø

Kommuner og organisasjoner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til planlegging og gjennomføring av miljøtiltak i vassdrag for å bedre vassdragsmiljøet der det er vesentlig forringet av tidligere inngrep og sikringstiltak. Tiltak som bidrar til restaurering av miljøforholdene eller andre allmenne interesser i vassdraget, herunder vassdragstilknytta kulturminner, blir prioritert. Også tiltak som bidrar til oppfølging av tiltaksplaner etter vannforskriften prioriteres.

 

Det er også mulig å søke støtte om bistand til miljøtiltak der NVE tar på seg  oppgavene med utredning, planlegging, prosjektering og gjennomføring, på vegne av kommunen.

Informasjon om hvordan du søker om bistand til miljøtiltak finner du her

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til både planlegging, utredning og/eller gjennomføring av fysiske miljøtiltak med mål om å forbedre miljøforholdene på vassdragsdeler tilknyttet eldre inngrep som kanalisering, flom- og erosjonssikring. Eksempler på miljøtilpasning kan være å flytte eller fjerne eksisterende sikringsanlegg tilbake vekk fra elven (tilbaketrukket løsning), eller omgjøre terskler til mer naturlike terskler/korte stryk, tilføre naturlig substrat på elvebunnen eller å åpne gamle elveløp.

 • Tiltak som allerede er gjennomført eller som uansett vil bli gjennomført uten tilskudd, f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av arealplan eller byggesak.
 • Miljøtiltak i vassdrag når gjennomføringen av tiltaket kan gis som pålegg i medhold av lov, forskrift eller som konsesjonsvilkår til en regulant eller annen tiltakshaver


 

 • NVE kan dekke inntil  100% av kostnadene ved et miljøtiltak. 
 • Utgifter ut over summen det er søkt om, samt administrasjon og oppfølging av utgreiinga, må kommunen koste sjølv.
 • Dersom tiltaket kostar mindre enn søkesummen vil det bli utbetalt tilskot tilsvarande reelle dokumenterte kostnadar.
 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er fullført, etter at NVE har mottatt rapport og regnskap over medgåtte kostnader. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven..
 • Søkeren (være seg kommunen eller organisasjon) selv tar på seg å gjennomføre tiltakene som er omsøkt.
 • Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og annet lovverk. Tiltakshaver må også avklare forholdet til private interesser og for informasjon til og oppfølging av berørte parter.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.
 • NVE kan stille vilkår om kompetanse og kvalitet for utførelse for alle typer tiltak som NVE gir tilskudd til.

Slik foregår gjennomføringen (hvem gjør hva når?)

 • Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne søknadsskjemaet.
 • Send inn søknad innen 1. juli.
 • NVE kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og kan avholde befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden.
 • NVE behandler alle søknader samler i løpet av høsten samme år som søknaden er sendt inn. Du kan forvente svar på nyåret påfølgende år etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt.

 

 • Tiltakshaver, kommunen eller organisasjon, tar på seg det fulle ansvaret med gjennomføring av tiltaket.
 • Blir det endringer i planene for prosjektet underveis skal NVE orienteres om dette.
 • NVE kan utføre befaring av tiltaket i gjennomføringsfasen.
 • Hvis ikke tiltaket er igangsatt innen utløpet av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskudd bort uten videre.
 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • Ved søknad om tilskudd til miljøtiltak skal NVE prioritere tiltak som bidrar i arbeidet med oppfølging av vannforskriften, verdier knyttet til allmenne interesser ved vassdraget, inkludert positive virkninger på vassdragstilknyttede kulturmiljøer.
 • Ved tilskudd til miljøtiltak prioriteres tiltak som er prioritert som del av arbeidet med Vanndirektivet, dvs. registrerte tiltak på www.vann-nett.no og i regionale tiltaksplaner. Formålet med dette er at NVEs tilskuddsordning skal være et virkemiddel for Norges arbeid med Vanndirektivet og bidra til å oppnå offentlig godkjente miljømål i vannforvaltningen. Videre prioriteres tiltak i henhold til nasjonal strategi for restaurering av vassdrag der NVE tidligere har medvirket til vassdragsinngrepene.
 • Eksempler på gjennomførte miljøtiltak kan leses i tidligere årsrapporter for tilskudd og bistandsprosjekt.
 • Søknader som har høy samfunnsmessig nytteverdi opp mot kostnadene skal prioriteres
 • Søknadene prioriteres innenfor rammen av årlige budsjettildelinger til NVE.
 • Eksisterende inngrep og miljøtilstand
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Tilknytning til tiltaksplan etter vannforskriften
 • Beskrivelse av ønsket resultat, for eksempel positive virkninger på biotoper, fiskebestander eller vassdragstilknyttede kulturminner og kulturlandskap
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt budsjett for tiltaket.
 • Rapporter eller uttalelser som utdyper søknaden
 • Kart og bilder fra området

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner, Longyearbyen lokalstyre og organisasjoner kan søke om tilskudd til miljøtiltak. Dersom organisasjoner ønsker tilskudd til miljøtiltak, må søknaden sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om miljøtiltak" i emnefeltet.