Publisert 09.02.2023 , sist oppdatert 26.09.2023

Nedlegging av dammer og andre vassdragsanlegg

Hvis eier ikke ønsker å vedlikeholde vassdragsanlegget, skal hele anlegget fjernes. Vassdraget skal bli tilbakeført slik det var før anlegget ble bygget. En eier av et vassdragsanlegg har vedlikeholdsplikt, og ansvar for sikkerheten helt til anlegget er lagt ned. Alternativet til en nedlegging er at andre overtar ansvaret.

Hva er nedlegging?

Å legge ned et vassdragsanlegg, for eksempel en dam, vil i de fleste tilfeller innebære at hele anlegget blir fjernet.  Noen ganger er det av hensyn til allmenne interesser  ønskelig å la deler av anlegget stå igjen. NVE gjør da være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om den planlagte endringen er en ombygging av anlegget, eller en delvis nedlegging av anlegget. Reglene om nedlegging  finner du i kapitel 7 i vannressursloven.

Eier av et vassdragsanlegg har vedlikeholdsplikt og ansvar for sikkerhet helt til anlegget er fullstendig nedlagt

Eier av en dam eller et annet vassdragsanlegg, må sørge for at anlegget blir vedlikeholdt og er i forsvarlig stand, slik at anlegget ikke fører til skade (vrl. § 37).  Dette ansvaret har eier så lenge anlegget, eller deler av anlegget blir stående. Hvis du ikke lengre ønsker å vedlikeholde vassdragsanlegget, skal det fjernes helt. For mer informasjon om reglene som gjelder for ansvar for sikkerhet, se damsikkerhetsforskriften og NVEs nettsider om damsikkerhet.

Hele anlegget skal fjernes

Ved nedlegging er hovedregelen at hele vassdragsanlegget skal fjernes, og området skal så langt det er mulig tilbakeføres til "slik forholdene var før vassdraget ble bygget"(vrl § 41).

Mange dammer og andre anlegg i vassdrag har mistet sin opprinnelige funksjon. Eier har da oftest ikke lengre noen nytte av anlegget. Innskjerpede krav til sikkerhet medfører at anleggene kan være kostbare å holde i forsvarlig stand. Det er i vannressursloven av hensyn til sikkerhet, lagt vesentlig vekt på at hele anlegg skal fjernes.

Eldre vassdragsanlegg kan være vandringsbarriere for fisk og andre ferskvannsorganismer. Ved å tilbakeføre forholdene til slik som de var før vassdragsanlegget ble bygget og dermed reetablere vandringsveier vil være positivt.

Alternativet til nedlegging er at noen andre overtar ansvaret for vassdragsanlegget. I god tid før nedleggingen må eier av anlegget informere de som kan være interessert i å overta om nedleggingsplanene.

NVE kan bare unntaksvis nekte nedlegging. Unntakene er:
• dersom noen andre vil overta anlegget,
• anlegget er/blir fredet etter kulturminneloven § 15, eller anlegget er/blir vernet som en del av et biotopvernområde etter naturmangfoldloven § 38.

Dette er alltid konsesjonspliktig, og dersom NVE skal gi tillatelse er kravet i vannressursloven at delvis nedlegging ikke vil medføre noen økt fare eller skade (vrl § 41). Endrede flomforhold er ofte et sentralt tema.

Eier vil fortsatt ha vedlikeholdsplikt, og ha ansvar for sikkerheten for vassdragsanlegget, eller de delene av anlegget som skal stå igjen.

Nedlegging av vassdragsanlegg er konsesjonspliktig dersom den kan være til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser. Nedlegging på annen måte enn å fjerne hele anlegget er alltid konsesjonspliktig.

Dersom du er usikker på om nedleggingen trenger konsesjonsbehandling, kan du be NVE om ei vurdering. Da må du sende inn melding om konsesjonspliktvurdering til NVE.

NVE har myndighet til å gi konsesjon til nedlegging av vassdragsanlegg.

NVE erfarer at vassdragsanlegg som skal nedlegges ofte har mistet sin opprinnelige funksjon. Disse kan likevel ha stor verdi for allmenne interesser. Anlegget kan være et kulturminne, eller ligge i et område brukt til rekreasjon/friluftsliv. Et sentralt tema er avbøtende tiltak, og gjennom en konsesjonsbehandling kan NVE stille krav til hvordan nedleggingen skal gjennomføres.

I god tid før nedleggingen må eier informere om nedleggingsplanene til de som eventuelt kan være interessert i å overta anlegget.

Søknad og melding

Nedlegging av vassdragsanlegg og som kan være til påtakelig skade eller ulempe for allmenne interesser i vassdraget, må ha konsesjon. Det er utarbeidet en mal for søknad om konsesjon til nedlegging av vassdragsanlegg. Dersom du er usikker på om tiltaket du planlegger trenger konsesjon, kan du be NVE vurdere konsesjonsplikt. Da må du sende melding til NVE med forespørsel om vurdering av konsesjonsplikt. For konsesjonspliktvurdering kan du benytte malen for melding om nedlegging.