Publisert 16.08.2023 , sist oppdatert 14.11.2023

Skader etter ekstremværet Hans

På denne siden finner du informasjon og veiledning for kommuner og privatpersoner etter ekstremværet Hans. 

Hva kan kommuner gjøre?
I opprydningsarbeidet etter ekstremvær har NVE tett dialog med de berørte kommunene. Vi gir faglige råd og veiledning om oppfølging av flom- og skredhendelser, og vurderer krise og hastetiltak som bør gjøres.

For kommuner kan det både være aktuelt å tilbakeføre elver og bekker som er påvirket av flommen, søke om tilskudd om krisetiltak og sikringstiltak. Vi har beskrevet de ulike tiltakene nedenfor. I tillegg har vi sendt ut et brev til alle berørte kommuner med mer detaljert informasjon (vedlegg her)

Hva kan du som privatperson gjøre?
NVE har først og fremst dialog med kommunene. Dersom du som privatperson er berørt av ekstremværet og eventuelt har fått skader på hus og eiendom, er det viktig at du tar kontakt med kommunen du bor i og ditt eget forsikringsselskap. 

For privatpersoner kan det være aktuelt å gjenopprette elver og bekker på egen eiendom, og søke om naturskadeerstatning for private. Du finner mer informasjon om disse tiltakene nedenfor. På Arbeidstilsynets nettsider er det også nyttig informasjon om sikkerhet i forbindelse med opprydning etter Hans.

Ekstremværet har ført til at mange bekker og elver har tatt nytt løp, eller de har endret seg og blitt dypere eller grunnere. Kommuner/privatpersoner kan gjenopprette vassdrag dersom det skyldes en enkeltstående hendelse. Ekstremværet Hans regnes som en enkeltstående hendelse. Vannressursloven § 12 gir rett til gjenoppretting ved naturlige endringer i vassdrag, uten at det er nødvendig med konsesjon fra NVE til tiltaket.  

Gjenoppretting av vassdraget innebærer at:  

  • En kan ta ut masser der det har fylt seg opp 
  • En kan fylle på med masser der bekken eller elva har fått et dypere løp eller blitt bredere.  
  • Gjenopprettingen kan ikke gå lenger enn å til å gjenskape vassdragets tilstand før hendelsen. Slik gjenoppretting kan utføres av grunneier selv eller av andre eiere i vassdraget, og må gjennomføres innen tre år etter en enkeltstående hendelse. Dersom det går mer enn tre år etter hendelsen, er det nødvendig å søke om konsesjon etter vannressursloven fra NVE.  
  • Det er en meldeplikt til NVE dersom gjenopprettingen kan føre til nevneverdig skade eller ulempe for noen allmenne interesser.

I brevet som er sendt ut til kommunene finner du en sjekkliste til gjenoppretting av vassdrag (vedlegg her).

Endring av verna vassdrag krever tillatelse
Vær oppmerksom på at retten til gjenoppretting ikke gjelder i verna vassdrag. I verna vassdrag er gjenoppretting og andre vassdragstiltak konsesjonspliktig. Dette betyr at du må søke NVE om konsesjon, for å få tillatelse til å gjenopprette vassdraget. Her finner du lenke til oversikt over verna vassdrag, og informasjon om konsesjonsprosessen.  


Dersom du har fått skade på eiendom som ikke er dekket av den alminnelige forsikringsordningen, kan du søke om erstatning gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet. På nettsidene til Landbruksdirektoratet finner du mer informasjon om naturskadeerstatning og naturskadeordningen.  

 

NVE har en tilskuddsordning hvor kommuner kan få tilskudd til krisetiltak etter ekstremværet. Dette er et rent økonomisk tilskudd til kommuner som har fått uforutsette utgifter i forbindelse med flom- og skredhendelser. Det vil gis krisetilskudd for å avverge ytterligere fare etter ekstremværet, og for å dekke oppryddingskostnader der bebyggelse har blitt eller kan bli ytterlige påvirket av flom- og/eller skredhendelser. Du finner mer informasjon om dette i brevet som er sendt ut til kommunene (vedlegg her).

I noen områder kan det bli aktuelt med permanente sikringstiltak. Informasjon om sikringstiltak kan du finne i NVE sin sikringshåndbok. Sikringshåndboka passer godt for de som jobber med flom og skred i kommunen, eller de som skal prosjektere og utføre sikringsarbeidet. Sikringshåndboka er en digital veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. 

Dersom du har spørsmål om gjenoppretting eller krisetilskudd kan du kontakte NVEs sentralbord som setter deg videre til ditt nærmeste regionskontor.