Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 21.03.2022

Middagstinden 2 (Møre og Romsdal, Rauma kommune)

Middagstinden 2 er et ustabilt fjellparti ovanfor vassmagasinet Berillvatnet i Innfjorddalen, 17 km sørvest for Åndalsnes.

Middagstinden 2. Foto: M. Böhme, NGU
Middagstinden 2. Foto: M. Böhme, NGU

Fjellpartiet har ei tydeleg baksprekk, og det er avgrensa i aust av ei innsynking, medan avgrensinga i vest er uklar. Volum er om lag 1,5 millionar m3.

Periodiske målingar med dGPS mellom 2009 og 2015, viser bevegelsar oppimot 2,2 cm/år. Dette er stadfesta av satellittmålingar.

Eit skred kan nå Berillvatnet og påverke nokre få hus og hytter.

Konsekvenser for arealbruk

I utløpsområdet for skred og i oppskyllingsområdene for flodbølgen vil det være restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S3 i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. NVE vil i dialog med Rauma kommune diskutere og avklare hva som er aktuell oppfølging av Middagstinden 2.

Tiltak/oppfølging

Årleg nominelt sannsyn for eit skred er mellom 1/1000 og 1/5000, og objektet blir følgt opp med periodiske målingar. Satellittreflektorar vart satt opp i 2019.

  

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Faresoner Middagstinden. Kart: NVE
Faresoner Middagstinden. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Middagstinden 2. Foto: P. Kielland, NGU
Middagstinden 2. Foto: P. Kielland, NGU