Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 21.03.2022

Osmundneset (Vestland, Gloppen Kommune)

Osmundneset ligger på en vestvendt skråning mellom 850 og 1220 m ovenfor Hyenfjorden, 12 km vest for Sandane og 15 km sør for Nordfjordeid.

Osmundneset. Foto: NGU
Osmundneset. Foto: NGU

En kollaps av hele fjellpartiet i form av et stort fjellskred med et volum på 72 millioner m³ ansees som lite realistisk og er ikke definert som eget scenario. Området er delt inn i 3 scenarioer (scenario A: 3,0 millioner m³; scenario B: 3,5 millioner m³; og scenario C: 840 000 m³).

Scenario A har en bevegelshastighet på 0,2-0,3 cm/år, mens scenario B og C beveger seg ca. 0,4 cm/år. Faregraden er vurdert til lav for scenarioene A og B og til middels for scenario C. En kollaps av scenario A, B eller C vil ha utløp ned til fjorden og danne flodbølger med konsekvenser for bebygde områder.

Årlig sannsynlighet for et stort fjellskred fra scenario A og B er vurdert til å være klart lavere enn 1/5000, mens scenario C ligger nær grensen for en sannsynlighet mellom 1/5000 og 1/1000.

Konsekvenser for arealbruk

Med dagens kunnskap er det ingen faresoner med byggerestriksjoner i forbindelse med Osmundneset.

Oppfølging/tiltak:

Siden scenario C ligger nært opp til en årlig sannsynlighet på 1/5000 og konsekvensene er store, vil periodiske bevegelsesmålinger bli videreført. De periodiske målingene baserer seg til dels på bakkebaserte radarmålinger (GB-InSar), som også vil gi mer informasjon om de ulike scenarioer. Det er montert satellittreflektorer på de ulike scenarioene der bevegelsen vil bli overvåket gjennom et nasjonalt program for satellittbaserte radarmålinger (SB-InSAR). De vestlige bevegelsene i Osmundneset fanges tydelig opp på satellittbasert InSAR, slik at overvåkingen etter hvert vil bli basert på dette. Den periodiske overvåking vil i første omgang inkludere alle kartlagte scenarioer.

Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Ustabile fjellpartier. Kart: NVE Atlas
Faresoner Osmundneset. Kart: NVE
Faresoner Osmundneset. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Osmundneset. Foto: NGU
Osmundneset. Foto: NGU