Publisert 13.07.2018 , sist oppdatert 22.11.2023

Oksfjellet (Troms og Finnmark, Kåfjord kommune)

Det ustabile fjellpartiet Oksfjellet ligger i en nordøstvendt fjellside ca 1030 m ovenfor Kåfjorddalen i Kåfjord kommune. Volumberegning for delområde A er på 35 millioner m³ og for delområde B på 5,2 millioner m³.

Oversiktsbilde over det ustabile fjellpartiet. Foto: M.Böhme, NGU
Oversiktsbilde over det ustabile fjellpartiet. Foto: M.Böhme, NGU

Et større område på kanten til platået viser tegn til deformasjon, hovedsakelig med åpne sprekker, men også nedsynking av et større parti i den sørøstre delen. Fjellpartiet er i bakkant avgrenset av en 500 meter bred bakskrent på opptil 15 meter høyde. 

Oksfjellet er delt inn i to delområder, A og B, hvor hovedområdet (A) omfatter hele det ustabile området.  Delområde B omfatter en mindre del i den sørøstre delen av området. Volumet til område A er beregnet til 35 millioner m3, mens volum for delområde B er beregnet til 5,2 millioner m3

I 2003 ble Oksfjellet første gang rekognosert, og videre kartlagt av NGU siden 2009. Det er også utført en masteroppgave med detaljkartlegging av det ustabile fjellpartiet av M. Bredal i 2016 (UiT). Det er målt periodiske bevegelsesmålinger i fjellpartiet basert på GPS-innmålinger i felt. Det er også målt med bakkebasert radar i flere måleperioder, samt satellittbasert radar.

GPS-målingene og satellittbasert radar viser en bevegelse på rundt 4-5 mm/år for delområde B. For delområde A viser det ingen signifikant bevegelser. Det ble montert satellittreflektorer i det ustabile fjellpartiet høsten 2018, slik at fjellpartiet nå overvåkes periodisk.

Risikomatrisen viser lav faregrad for det største volumet (A) med middels risikograd, og middels faregrad for delområde B med middels til høy risikograd.

Et skred fra delområde A og B vil kunne nå bebyggelse, og vil kunne demme opp Kåfjordelva. Det store nedslagsfeltet fører til at demningen mest sannsynlig vil være ustabil og utgjøre en fare for bebyggelse og føre til nedstrøms flom. Det er ikke hensyntatt sekundærvirkninger som oppdemning, demningsbrudd og nedstrøms flom i risikomatrisen.

 

Konsekvenser for arealbruk

I utløpsområde for skred vil det være restriksjoner på bygging av tiltak i sikkerhetsklasse S3 i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3.

Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Bilde av bakskrent. Foto: H.Bunkholt, NGU
Bilde av bakskrent. Foto: H.Bunkholt, NGU
Oksfjellet i Kåfjord kommune. Kart: TromsAtlas/Norge digitalt
Oksfjellet i Kåfjord kommune. Kart: TromsAtlas/Norge digitalt