Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 24.06.2022

Sedimenttransport

Sedimenttransporten i en elv omfatter uorganiske og organiske partikler (sedimenter) som transporteres av elvas vannmasser.

Flom 23.mai 2013, Leira ved Krokfoss. Elvevannet er farget av finkornete sedimentpartikler. Foto: F. Wenger

Sediment er uorganisk og organisk partikulært materiale i alle størrelsesfraksjoner. Det uorganiske materiale inndeles etter partikkelstørrelse i leire, silt, sand, grus og stein.   

Vi kan grovt sett inndele sedimenttransporten i tre grupper avhengig av transportprosessen; bunntransportert-, suspendert- og oppløst materiale:

Bunntransport består av sand, grus eller stein som ruller i kontakt med bunnen. Bunntransporten har betydning for elveløpenes stabilitet og utforming.

Suspensjonstransport består av finfordelte partikler av finsand, silt og leire som holdes svevende av turbulente strømninger som er forårsaket av vannets bevegelse. Det suspenderte materialet påvirker vannkvaliteten og har betydning for biologiske forhold i vassdragene.

Oppløst materiale består av lett oppløselige kjemiske stoffer som fraktes med vannmassene.

Det er hovedsakelig den partikulære sedimenttransporten som inngår i våre målinger.

 

 Illustrasjon av de forskjellige transportprosessene i et elveløp. Figur: Jim Bogen