Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 24.06.2022

Bruk av sedimentdata

NVE har gjennom en årrekke samlet inn sedimentdata fra ulike vassdrag i Norge. Data brukes til miljøovervåking og undersøkelser av virkninger av inngrep i vassdrag. Virkninger av forskjellig reguleringspraksis i drift av kraftverk og virkninger på biologiske forhold er sentralt i denne sammenhengen. Noen av målestasjonene er referansestasjoner som har vært i drift i mange år. Langtidsvariabilitet og historisk utvikling er viktig for å forstå dagens forhold, for eksempel når det gjelder klimautvikling og miljøpåvirkning. Sedimenttransporten påvirker ikke bare vannet, men også elveløpene og elveslettene langs vassdragene og deltaområder i innsjøer og fjorder der vassdragene munner ut.

Sedimenttransport har betydning i flere sammenhenger.

Her er noen eksempler på aktuelle problemstillinger i senere tid:

Erosjon og klimaendringer

Klimaendringer bidrar til høyere temperatur og mere ekstremvær som igjen medfører økt nedbørsmengde/styrtregn, fare for erosjon, flom og ras og større sedimenttransport i vassdragene.

Klimaendringene vil føre til:

  • Hyppigere høst og vinterflommer gir mer erosjon i vassdragene ved at tidsrommet for skadeflommer utvides
  • Vinterflommer med overflateavrenning kan gi stor erosjon – spesielt på dyrket mark - fordi telelaget forhindrer infiltrasjon av vann i jorda
  • Økt bresmelting vil gi økt sedimenttransport i mange brevassdag. Brefremstøt kan skyve frem grovmateriale
  • Ekstremflommer som følge av høy sommertemperatur kan gi omfattende flomskader


Partikkelbundet forurensning

Kjemiske elementer og forbindelser kan adsorberes eller inkorporeres i partikler. Transport og sedimentasjon av sedimentene kan dermed føre til en spredning av forurensninger.

Under de store flommene kan erosjon av forurensninger i jordsmonnet føres ut i vassdragene. Dette skjedde f.eks. i Pyramiden på Svalbard hvor PCB-innholdet i sedimentene i fjorden økte etter en stor flom i 2005. 

Vannkraftutbygging

Vannkraftutbygging påvirker sedimenttransporten.

Sedimentdata er viktig i tre sammenhenger;

1. I planleggingsfasen når volumet av sandfangene skal estimeres

2. I driftsfasen for å redusere turbinslitasje

3. Miljøvirkninger av reguleringene  

 

Bingsfoss målestasjon
Sedimentmålestasjon ved Bingsfoss kraftverk. Foto: T. Bønsnes