Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 13.03.2024

Aktsomhetskart for jord- og flomskred

Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder med potensiell fare for jord- og flomskred. Kartet gir kommunene et godt grunnlag for en første vurdering av skredfare.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har utarbeidet det landsdekkende kartet på oppdrag fra NVE. Kartet ble utarbeidet i 2014 og dekker skredtypene jordskred og små og mellomstore flomskred. Kartet dekker ikke kvikkleireskred, små utglidninger og store flomskred i slake elveløp.

Det landsdekkende kartet viser områder der en må utvise aktsomhet for jord- og flomskred. Kartet viser potensielle løsne- og utløpsområder, men sier ikke noe om sannsynligheten for jord- og flomskred.

For å identifisere potensielle kildeområder for et skred analyserer modellen i første omgang helningsvinkel, planarkurvatur og størrelse på det vanntilførende dreneringsområdet for hver DHM-celle. Hvis verdien i cellen er over en viss terskelverdi for hver egenskap, blir cellen markert som startsone. Terskelverdiene er tilpasset for ulike regioner i Norge mht. løsmassetype, tidligere skredaktivitet og høydemodellkvalitet. Skredløpet blir beregnet fra hver av de modellerte startsonene og modellen tar hensyn til topografien langs utløpet, og beregner i hvilken retning skredet kan bevege seg og hvor langt det kan komme. Metodikken er nærmere beskrevet i NGU-rapport 2014.019.

For å dekke hele Norge i skala 1:50 000 er en eksisterende GIS-basert metode tilpasset og videreutviklet for Norges terreng-, klima- og skredforhold. Som input til modellen brukes en nasjonalt dekkende digital høydemodell (DHM) med 10 meter oppløsning.