Publisert 06.05.2013 , sist oppdatert 14.07.2023

Flomhendelser

NVE har etableren ny flomdatabase, tilgjengelig igjennom portalen Naturhendelser.varsom.no. Det arbeides fortløpende med å legge inn data. Kunnskap om tidligere flommer er et viktig grunnlag for å være forberedt på fremtidige flommer, og flomdatabasen kan være en viktig kilde til informasjon for både kartlegging, arealplaner, beredskap og planlegging av flomsikringer. Under kan du lese mer om hva Naturhendelser.varsom.no er, og hva det kan brukes til.

Dronebilde over flom i Nes fra 2018. Foto: NVE

Innhold: Hva er Naturhendelser.varsom.no? | Hvilken informasjon man kan finne på Naturhendelser.varsom.no? | Hva kan man bruke Naturhendelser.varsom.no til? | Hensikten med databasen | Status i dag/2020 | Datamateriale for eldre flommer | Hvordan kan du bidra?

 

Hva er Naturhendelser.varsom.no

Naturhendelser.varsom.no er et verktøy for registrering og dokumentasjon av større hendelser knyttet til naturfare, i stor grad flomhendelser. Med flomhendelse menes en flom som er avgrenset til et geografisk område, som har vært innenfor et avgrenset antall døgn og som skyldes det samme værforløpet, snømengder og grunnvannsinnhold.

Hvilken informasjon kan man finne på Naturhendelser.varsom.no

Naturhendelser.varsom.no inneholder informasjon om flomhendelser i Norge. For hver flomhendelse er det registrert tidspunkt, geografisk område og flomårsak. Det er også registrert skadeomfang for noen hendelser. Databasen inneholder både flommer som rammer hele landsdeler og lokale skadeflommer, og det er et mål om at den inneholde de største registrerte historiske flomhendelsene. Informasjonen er inndelt i følgende temaer:

 • Oversikt: Flommens nøkkelinformasjon og kart over geografisk utstrekning.
 • Tidsforløp: Viktige hendelser under flommen, slik som flomtopper, flomvarslerevakueringer og skader.
 • Observasjoner: Stasjonsmålinger og feltregistreringer i forbindelse med flommen.
 • Vær og varsler: Værsituasjonen før og under flommen, og flomvarsler som ble sendt ut av NVE.
 • Skader: Registrerte flomskader, både materielle skader og skader på inn- og utmark.
 • Dokumentasjon: Alt tilgjengelig materiale om flommen slik som rapporter, artikler, bilder, illustrasjoner og videoer.

Hva kan man bruke Naturhendelser.varsom.no til? 

Flomdatabasen er fritt tilgjengelig for publikum. Naturhendelser.varsom.no er like mye en database for kommuner, private konsulenter, forskere og media, som det er en database for NVE. Av tenkte hovedbrukere til databasen utenfor NVE har vi kommuner.

Hensikten med databasen 

Hovedmålene for flomdatabasen er å: 

 • Være en viktig kilde til kvalitetssikret informasjon om flommer. 
 • Lære av tidligere flommer for å være bedre forberedt på neste flom. 

Flomdatabasen har også som delmål å: 

 • Være et viktig grunnlag for evaluering av prognoser og flomvarsler. 
 • Bidra til mer effektiv flomsonekartlegging. 
 • Være en viktig kilde til informasjon under planlegging av flomsikringer. 
 • Være til hjelp under beredskap og til utarbeidelse av arealplaner. 
 • Bevare dokumentasjon om flommer for ettertiden. 

Status i dag/2020 

Naturhendelser.varsom.no er for tiden under utvikling, og det er derfor begrenset hva man kan finne per dags dato. Det har primært vært fokus på å registrere flommer av større geografisk omfang de siste ti årene. Det jobbes kontinuerlig med å legge inn mer informasjon om flomhendelser i Norge, slik at tjenesten på sikt vil bli mer komplett. 

Det jobbes for tiden med å tilrettelegge dataene i flomdatabasen for bruk i NVEs karttjeneste, NVE-Atlas. 

Datamateriale for eldre flommer

Kildematerialet som er brukt er NVEs egne arkiver, samt ulike historiske kilder. For hver flomhendelse er det minimum registrert tidspunkt, geografisk område og årsak til flommen. Det finnes også informasjon om værforløp og skadeomfang for noen hendelser. Det jobbes for tiden med å tilrettelegge det historiske kildematerialet slik at det kan legges inn i Naturhendelser.varsom.no.

NVE har en nasjonal database med tilhørende programvare for hydrologiske data, Hydra II, hvor det er samlet store mengder målinger fra norske vassdrag med start helt tilbake til 1800-tallet. Det registreres data relatert til vannstand, vannføring, snø, is, breer, vannet i grunnen, vanntemperatur, erosjon og sedimenttransport. NVE utfører målinger på ca. 2000 stasjoner.

Hvordan kan du bidra? 

Et viktig hjelpemiddel som er brukt når en flom blir lagt inn i flomdatabasen er observasjoner fra Regobs. Regobs er et registreringsverktøy for naturfarerelaterte observasjoner, og er inndelt i snø, vann, jord, og is. Alle kan lage en bruker og bidra med observasjoner de gjør. Observasjoner av nytte for flomdatabasen kan være flomstore elver og innsjøer, vann på avveie, vannstand, skred og skader forårsaket av flom og skred. 

I tillegg til nettsiden Regobs.no er Regobs tilgjengelig som app i både app store og google play. 

Kontakt

Oppdager du feil eller viktig informasjon du mener mangler, ta kontakt på flomhendelser@nve.no. Slik kan vi gjøre tjenesten bedre! Hvis du rapporterer om tekniske feil, vennligst skriv hvor feilen er og hvilken nett­leser du har brukt.