Publisert 24.10.2022 , sist oppdatert 01.03.2023

Hva er detaljplan?

Hva er en detaljplan? 

Større kraftledninger og transformatorstasjoner

For større kraftledninger og transformatorstasjoner er det vanligvis krav om at det skal utarbeides en detaljplan, tidligere kalt miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), som må være godkjent før bygging av anleggene kan starte.

Detaljplanen skal beskrive hvordan anlegget skal bygges innenfor den konsesjonen som er gitt og hvordan miljøhensyn som er kommet frem i konsesjonsprosessen skal ivaretas. Planen skal omfatte anlegget og alle hjelpeanlegg som anleggsveier, masseuttak, massedeponier, riggplasser og utforming av tekniske inngrep. Detaljplanen skal sendes inn av konsesjonær som et samlet dokument for godkjenning hos NVE.

Veiledere

Vindkraftverk og solkraftverk

For vindkraftverk og solkraftverk er det krav om at det skal utarbeides en detaljplan. Detaljplanen skal konkretisere utbyggingsplanene innenfor de rammene som er gitt i konsesjonen. Planen skal inneholde en teknisk beskrivelse av samtlige komponenter og installasjoner, og et kart som viser den nøyaktige plasseringen av disse. Dersom utbyggingsløsningen som presenteres i detaljplanen er endret sammenlignet med løsningen som lå til grunn for konsekvensutredningene, skal planen redegjøre for eventuelle endrede virkninger for miljø og samfunn.