Publisert 24.10.2022 , sist oppdatert 01.03.2023

Behandling i NVE

Hvor lang er saksbehandlingstiden?

Saksbehandlingstiden er vanligvis tre til seks måneder. I store saker vurderer vi om det er behov for befaring på barmark før saken tas til behandling. Dersom planen sendes til godkjenning vinterstid kan den samlede tidsbruken derfor bli lengre i påvente av akseptable befaringsforhold. Det samme gjelder dersom planen er mangelfull.

Må planer sendes på høring? 

Gjennom vilkår i konsesjonen er det bestemt at detaljplanen skal utarbeides i kontakt med aktuell(e) kommune(r), grunneiere og rettighetshavere som tiltaket har virkninger for i større eller mindre grad. Det betyr at det må ha vært dialog med disse om planen, og om virkningene som tiltaket har for den enkelte, før planen blir sendt til NVE for godkjenning. Involvering kan for eksempel være møte, befaring eller skriftlig uttalelse. Du finner mer informasjon om krav til involvering ved utarbeidelse av planer, i NVEs veileder for detaljplan nettanlegg

Krav i forvaltningsloven

Kravet om at partene må varsles og få mulighet til å uttale seg før NVE eventuelt treffer vedtak om godkjenning av planen, følger av forvaltningsloven § 16. Det er derfor et minimum at de som er parter i saken blir varslet skriftlig om planen og muligheten for å uttale seg. Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e bestemmer at "den som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder", er part.

Utgangspunktet er at NVE sender planer på høring til relevante parter. I mindre saker er høringsfristen ofte tre uker, mens den i større saker kan være seks uker. Dersom tiltakshaver har hatt god dialog med relevante parter ved utarbeidelse av planen, og det foreligger skriftlige uttalelser som vedlegg til planen, kan NVE i enkelte tilfeller vurdere at saken er tilstrekkelig opplyst og at høring kan unnlates.