Publisert 06.12.2023 , sist oppdatert 03.01.2024

Sektoravgift for miljøtilsyn energianlegg

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dekker sine utgifter relatert til arbeid med miljøtilsyn for energianlegg gjennom sektoravgift.

Sektoravgiften skal betales årlig av konsesjonærer med energianlegg som er i drift per 1. januar det året som avgiften beregnes for. NVE vil fakturere konsesjonærene årlig.

Størrelsen på rammen til NVEs sektoravgifter er gitt av Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til NVE. Dette beløpet blir videre fordelt på hver sektoravgift internt i NVE. 

Avgiften fordeles på energianleggene basert på intern fordeling av ressursbruk og installert ytelse i anleggene:

1.NVE gjør en vurdering av intern ressursbruk innenfor miljøtilsyn, både energianlegg og vassdragstiltak, for de underliggende tilsynsområdene kraftproduksjon (vann-, vind- og solkraft), nettanlegg og settefiskanlegg

2.Dekningen av miljøtilsynsavgiftene fordeles basert på ressursbruken. Andelen en konsesjonær skal dekke for hvert underliggende tilsynsområde er gitt av konsesjonærens andel av installerte ytelse eller antall anlegg innfor det underliggende tilsynsområdet.

For produksjon og nettanlegg blir det følgende formell:

Konsesjonærs andel = (Installert ytelse i anleggene il konsesjonær) (Total installert ytelse i anlegg)

Sektoravgiften benytter innrapportert innstallert ytelse i anlegg fra FosWeb og eRapp.