Publisert 26.10.2023

NVE tydeliggjør kriterier for søknader om nett, sol- og vindkraft

NVE forventer stor pågang av konsesjonssaker for nett, vind- og solkraftprosjekter. For å sikre at ressursene brukes effektivt tydeliggjør NVE hvilke kriterier som gjør at saker prioriteres opp i saksbehandlingen. 

Foto: NVE

NVEs utgangspunkt er at konsesjonssaker tas til behandling i den rekkefølgen de kommer inn. Samtidig er det et behov for at enkelte saker prioriteres opp.  

– Vi vil prioritere opp prosjekter som bidrar med betydelig kraftproduksjon i kraftsystemet, og prosjekter som er nødvendige for å nå regjeringens mål for kraft- og industriløft i Finnmark. Også tilhørende nettanlegg i Finnmark vil bli prioritert, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen. 

I tillegg er det avgjørende at prosjektene er godt gjennomarbeidet.  

– Godt forberedte søknader og prosesser bidrar til mer effektiv saksbehandling. Det er derfor avgjørende at meldinger og søknader har tilstrekkelig kvalitet og at tiltakshaver har gjort et godt forarbeid før søknaden sendes til NVE, understreker Nordberg. 

Dette er prioriteringskriteriene for sol og vind 

For sol- og vindkraftprosjekter gjør følgende kriterier at saken prioriteres opp: 

 • Stor kraftproduksjon (sett i forhold til sakene NVE har fått inn)  
 • Konsesjonsendringer der detaljplan er under behandling eller anlegget er under bygging  
 • For vindkraft vil også prosjekter i Finnmark prioriteres  

 Kriterier som gjør at sol- og vindkraftprosjekter prioriteres ned:  

 • Utilstrekkelig kvalitet på søknaden/meldingen og tilhørende utredninger 
 • Manglende eller uavklart nettkapasitet 
 • Manglende avklaring av kommunal planprosess for vindkraftsaker  

NVE kan ikke gi konsesjon til vindkraftanlegg på land før kommunen har vedtatt en arealplan etter plan- og bygningsloven. Som hovedregel skal dette gjøres gjennom en overordnet områderegulering. 

– Vi vil ikke starte behandling av vindkraftsaker hvor det ikke er avklart når og hvordan kommunen vil håndtere vindkraftanlegget etter plan- og bygningsloven, sier Nordberg.  

Figur 1 illustrerer prioriteringskriterier for vindkraft og figur 2 viser prioriteringskriterier for solkraft. 

Nettkapasitet er avgjørende for alle prosjekter 

De siste årene har nettkapasitet blitt en begrenset ressurs over store deler av landet. NVE opplever ofte at søknader sendes inn før det er avklart om det er tilgjengelig kapasitet i nettet. 

– Fremover vil vi prioritere de produksjonsprosjektene som har avklart at det er mulig å bli koblet til kraftnettet. Vi vil derfor bruke våre saksbehandlingsressurser på de prosjektene som har eller vil få nettilknytning, sier Nordberg. 

NVE understreker at det kan være en fordel å planlegge prosjekter nært punkter hvor det er eller vil bli ledig nettkapasitet. Det er også viktig at det tidlig opprettes dialog med nettselskapene når man planlegger nye produksjonsanlegg.    

Tydeliggjør krav for avklaring av nettkapasitet 

NVE har også oppdatert kravene for avklaring av nettkapasitet, som må ligge ved søknader om tilknytning av forbruk og produksjon. Kravene skal bidra til en effektiv og forutsigbar prosess.  

– Vi ønsker å gjøre det lettere for søkerne å vite hva som kreves. Derfor har NVE tydeliggjort kravene som må være oppfylt før søknaden er kvalifisert for NVEs kø, forteller Nordberg.   

Det er et nytt krav at prosjektene skal ha gjennomgått en modenhetsvurdering hos nettselskapet. NVE har i tillegg tydeliggjort at det skal være avklart om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå.  

Dette er NVEs krav til avklaring av nettkapasitet før søknader om kraftproduksjon eller forbruk tas til behandling: 

 1. Prosjektet skal ha gjennomgått modenhetsvurdering 
 2. Det skal være avklart om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå 
 3. Ved behov for forsterkninger i distribusjonsnettet, skal søknaden inneholde grovestimat på kostnader  
 4. Ved behov for forsterkninger i regional- eller transmisjonsnettet, vil søknadene om produksjon/forbruk og nettforsterkninger behandles samtidig 
 5. Ved tilbud om tilknytning på vilkår, skal søknaden beskrive om vilkårene vil ha vesentlig betydning for prosjektet 

 Nettilknytning er en viktig faktor når NVE skal vurdere samfunnsnytten av ny kraftproduksjon. For å kunne se de samlede virkningene og finne den beste løsningen, vil NVE ha en koordinert behandling av søknader om nett og produksjon. Det samme gjelder i saker hvor nytt forbruk av kraft utløser behov for forsterkninger i regional- og transmisjonsnettet.  

Figur 1 - prioriteringskriterier for vindkraft

 

Figur 2 - prioriteringskriterier for solkraft

Kontakt

Pressehenvendelser
E-post: pressevakt@nve.no
Tlf: 48 99 76 67