Publisert 04.10.2022 , sist oppdatert 26.10.2023

Krav til søknad om forsyning av næringsaktører (forbruk)

Her finner du NVEs krav til søknader om anleggskonsesjon for forsyning av forbruk av elektrisk kraft.

Det er for tiden stor pågang med søknader om å knytte seg til kraftnettet. NVE presiserer her hva aktørene må ha på plass før en konsesjonssøknad om nettilknytning kan behandles, for å sikre effektiv saksbehandling. Kravene ble først publisert mars 2021.

NVE krever at søknader må oppfylle følgende krav, jf. NVEs prioriteringskriterier.

Avklart arealformål etter plan- og bygningsloven

  • Området må være avsatt til industri eller annet egnet arealformål i kommuneplanens arealdel, eller regulert til formålet. I saker om nettilknytning vil NVE i tillegg måtte gjøre konkrete vurderinger av realismen i prosjektet før vi tar saken til behandling, knyttet til behov for tillatelser etter annet lovverk, lokale forhold m.m.

Krav til avklaring av nettkapasitet

  • Prosjektet skal ha gjennomgått en modenhetsvurdering fra nettselskapene og blitt vurdert som modent nok til å få plass i kapasitetskø eller få reservasjon. Søknaden må inneholde en bekreftelse fra nettselskapet på at prosjektet er vurdert som modent.
  • Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at det er vurdert om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå (distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett). Det er nettselskapet som skal gi tilknytning som har ansvar for å foreta avklaringen med overliggende/tilgrensende nettselskaper. Søknaden skal inneholde en bekreftelse fra nettselskapet på om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig på alle nettnivå eller ikke.
  • Der det er behov for forsterkninger i distribusjonsnettet (tilknytningen er ikke driftsmessig forsvarlig i distribusjonsnettet), skal søknaden inneholde et overslag fra nettselskapet på investeringskostnaden for nødvendige nettforsterkninger. Det er ikke krav om at tiltakshavers andel av kostnaden skal være et bindende tilbud om anleggsbidrag. Hvis prosjektet utløser behov for anleggsbidrag, skal søknaden inneholde et overslag over kostnadene fra nettselskapet.
  • Der det er behov for søknadspliktige forsterkninger i regional- eller transmisjonsnettet (tilknytningen er ikke driftsmessig forsvarlig i regional- eller transmisjonsnettet), skal NVE ha mottatt søknad for nettforsterkninger før søknaden om produksjon/forbruk tas til behandling. NVE vil koordinere behandlingen av søknadene, inkludert samtidig vedtak. Hvis et meldepliktig produksjonsanlegg også krever meldepliktig ledning, setter NVE likeledes krav om at meldingene skal behandles samtidig. Hvis det er behov for tiltak i regional- eller transmisjonsnettet, men disse ikke er søknadspliktige til NVE, skal søknaden inneholde dokumentasjon fra nettselskapet på planlagte tiltak og tidsplan for gjennomføringen.
  • Der tilknytningen er vurdert å ikke være driftsmessig forsvarlig på ordinære vilkår, men kan skje med vilkår om utkobling, forbruks- eller produksjonsbegrensning, skal søknaden opplyse om vilkårene vil ha vesentlig betydning for prosjektet. Denne vurderingen skal være basert på prognoser fra nettselskapet.

Dersom selskaper som ikke allerede er nettkonsesjonær søker om en større nettutbygging for å tilrettelegge for industriutvikling, vil NVE som en del av behandlingen kunne kreve energiutredninger i medhold av forskrift om energiutredninger fra det regionale kraftsystemutredningsansvarlige nettselskapet, for å se hvordan de omsøkte nettanleggene henger sammen med resten av nettutviklingen og kraftsystemet i området.