Publisert 21.09.2023 , sist oppdatert 26.10.2023

Krav til avklaring av nettkapasitet for kraftproduksjon

Her finner du NVEs krav til avklaring av nettkapasitet, til søknad om nettilknytning av kraftproduksjon. 

NVE krever at søknader om nettanlegg for tilknytning av kraftproduksjon oppfyller følgende krav, jf. NVEs prioriteringskriterier: 

  • Prosjektet skal ha gjennomgått en modenhetsvurdering fra nettselskapene og blitt vurdert som modent nok til å få plass i kapasitetskø eller få reservasjon. Søknaden må inneholde en bekreftelse fra nettselskapet på at prosjektet er vurdert som modent.
  • Søknaden skal inneholde dokumentasjon på at det er vurdert om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig for alle nettnivå (distribusjonsnett, regionalnett og transmisjonsnett). Det er nettselskapet som skal gi tilknytning som har ansvar for å avklare med overliggende/tilgrensende nettselskaper. Søknaden skal inneholde en bekreftelse fra nettselskapet på om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig på alle nettnivå eller ikke.
  • Der det er behov for forsterkninger i distribusjonsnettet (tilknytningen er ikke driftsmessig forsvarlig i distribusjonsnettet), skal søknaden inneholde et overslag fra nettselskapet på investeringskostnaden for nødvendige nettforsterkninger. Det er ikke krav om at tiltakshavers andel av kostnaden skal være et bindende tilbud om anleggsbidrag. Hvis prosjektet utløser behov for anleggsbidrag, skal søknaden inneholde et overslag over kostnadene fra nettselskapet.
  • Der det er behov for søknadspliktige forsterkninger i regional- eller transmisjonsnettet (tilknytningen er ikke driftsmessig forsvarlig i regional- eller transmisjonsnettet), skal NVE ha mottatt søknad om nettforsterkning før søknaden om produksjon tas til behandling. NVE vil koordinere behandlingen av søknadene, inkludert samtidig vedtak. Hvis et meldepliktig produksjonsanlegg også krever meldepliktig ledning, setter NVE likeledes krav om at meldingene skal behandles samtidig. Hvis det er behov for tiltak i regional- eller transmisjonsnettet, som ikke er søknadspliktige til NVE, skal søknaden inneholde dokumentasjon fra nettselskapet på planlagte tiltak og tidsplan for gjennomføringen. 
  • Der tilknytningen er vurdert å ikke være driftsmessig forsvarlig på ordinære vilkår, men kan skje med vilkår om utkobling eller produksjonsbegrensning, skal søknaden opplyse om vilkårene vil ha vesentlig betydning for prosjektet. Denne vurderingen skal vært basert på prognoser fra nettselskapet.