Publisert 08.12.2022 , sist oppdatert 19.05.2023

NVEs krav og anbefalinger til forarbeider før søknad

Gode forarbeider vil bidra til bedre og mer effektive konsesjonsprosesser. NVE har noen minstekrav for hvilke forarbeider og avklaringer som skal være gjort, før en søknad kan tas til behandling. Tidlig involvering av interessenter og tidlige undersøkelser/ utredninger bidrar til å redusere behov for tilleggsutredninger og gir bedre lokal forankring av tiltaket. NVE har flere anbefalinger til hva tiltakshaver kan gjøre av forarbeider.

NVEs krav til forarbeider for å ta søknader til behandling

NVEs krav til forarbeider for å ta søknader til behandling gjenspeiles også i gjeldende prioriteringskriterier.

 • Søknaden med tilhørende konsekvensutredninger skal være av god kvalitet og utført av kompetente personer. NVE veiledere setter krav til hva som skal vurderes og utredes, men søker må selv vurdere hvilke tema som er relevant i det enkelte tilfelle. Der søkeren selv ikke har tilstrekkelig kompetanse, må det hentes inn nødvendig kompetanse fra konsulentselskap. Det er viktig at konsulentselskap(ene) som benyttes har tilstrekkelig kompetanse innen alle relevante temaer for saken.
 • Grunneiere og rettighetshavere skal ha blitt varslet om søknad om konsesjon/ekspropriasjon før NVE tar søknaden til behandling. NVE vil ikke prioritere å behandle søknader hvor dette ikke er gjort.
 • Der et nytt nettanlegg vil berøre få grunneiere og rettighetshavere, skal det være dokumentert at det er gjort tilstrekkelig forsøk på å inngå minnelig avtale. NVE vil ikke prioritere å behandle søknader hvor dette ikke er gjort. NVE viser til at  ekspropriasjonsloven § 12 krever at det skal være forsøkt inngått minnelig avtale med berørt grunneier/rettighetshaver før det søkes om ekspropriasjon.
 • Ved tilknytning av nytt forbruk eller kraftproduksjon skal forholdet til nettkapasitet være avklart, jf. krav til næringsaktører.  Kravene for nettkapasitet er tilsvarende for kraftproduksjon.

NVEs anbefalinger til gode forarbeider

Forholdet til grunneiere og rettighetshavere/ekspropriasjon

 • Der et nytt nettanlegg vil berøre grunneiere og rettighetshavere, oppfordrer NVE til at tiltakshaver tar kontakt med disse tidlig. Et godt alternativ er å arrangere grunneiermøter for å få tidlige synspunkter fra berørte, slik at tiltaket så langt som mulig kan justeres i tråd med ønsker fra berørte grunneiere. Dette vil bidra til å redusere konfliktnivået og åpner for å få innspill om lokalområdet tidlig i prosessen.
 • Det vil være mulig for tiltakshaver å hente inn uttalelser fra berørte grunneiere og rettighetshavere selv, og legge disse ved søknaden. Dette vil i første rekke være aktuelt i tilfeller der få grunneiere og rettighetshavere blir berørt. Om tiltakshaver har hentet inn uttalelser vil det normalt sett ikke være nødvendig for NVE å ha egen høring av berørte grunneiere og rettighetshavere. Forutsetningen er at berørte har fått god innsikt i siste versjon av planene, hensiktsmessig frist for å uttale seg og er klar over at dette kan medføre at NVE ikke vil gjennomføre egen høring. 
 • Nye, lange kraftledninger krever ofte mange midlertidige bianlegg i anleggsperioden, for eksempel midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser. Behovet kan ofte være uklart pga. flere traséalternativer. I slike tilfeller anbefaler NVE at en eventuell søknad om ekspropriasjon til midlertidige anleggsveier, rigg- og anleggsplasser sendes inn samtidig med detaljplan i etterkant av konsesjonsvedtaket.

Forholdet til myndigheter

 • NVE anbefaler at tiltakshaver har dialog med relevante myndigheter tidlig i planleggingsprosessen, for å samle inn eksisterende informasjon om planområdet. Eksempler:
  • Dialog med kommunen om tiltakets innpassing i kommunens arealplaner og prioriteringer, med tanke på gjensidig forståelse og tilpassinger av planer og tiltak. Dialog med kommunen kan også være hensiktsmessig når tiltaket kan berøre allmenne eller private interesser, for eksempel når tiltaket medfører ny arealbruk.
  • Dialog med statsforvalteren når tiltaket kan berører viktige naturverdier, som for eksempel utvalgte naturtyper, verneområder eller rødlistede arter. 
  • Dialog med fylkeskommunen når tiltaket kan berøre kjente automatisk fredede kulturminner/ kulturmiljøer, eller der det er potensial for dette.
 • Det vil være mulig for tiltakshaver å hente inn uttalelser fra berørte myndigheter selv, og legge disse ved søknaden. Om tiltakshaver har hentet inn uttalelser vil det normalt sett ikke være nødvendig for NVE å ha egen høring av berørte myndigheter. Forutsetningen er at berørte har fått god innsikt i siste versjon av planene.