Publisert 04.10.2022 , sist oppdatert 19.12.2023

Saksbehandlingstid og prioritering

Denne siden inneholder en oversikt over NVEs prioriteringskriterier og anslag for saksbehandlingstid for nettanlegg.

NVEs prioritering av søknader

NVE har for tiden kø for å ta søknader om anleggskonsesjon for nye nettanlegg til behandling. NVE er lovpålagt å behandle alle søknader som sendes inn, og hovedprinsippet for å ta saker til behandling vil fortsatt være først til mølla. Det vil si at saker tas til behandling basert på tidspunktet meldingen eller søknaden er kommet inn til NVE. 

For å sikre at de viktigste sakene tas til behandling først, innførte NVE prioriteringskriterier i mai 2021. Her ble det tydeliggjort at hovedprinsippet er at sakene behandles fortløpende i den rekkefølgen de kommer inn, samtidig som NVE lanserte kriterier for at enkelte saker kan bli prioritert opp eller ned. Prioriteringskriteriene har blitt revidert flere ganger.

Figuren under viser NVEs gjeldende prioriteringskriterier for nettsaker. 

Kriterier for å prioritere saker opp 

Å bli prioritert opp innebærer at en sak som oppfyller visse krav vil tas raskere til behandling enn sin innkomne dato skulle tilsi. Kriteriene er beredskaps-/krisesituasjoner, forsyningssikkerhet, endringer i anlegg under bygging, nettilknytning av stor kraftproduksjon, å starte prosesser med melding, enkle og godt forberedte saker, og kraft- og industriløft Finnmark.  

 • Beredskaps-/krisesituasjoner er der det er behov for umiddelbar konsesjonsavklaring i forbindelse med gjenoppretting av en sikker kraftforsyning etter akutte feil i viktige komponenter i kraftsystemet.  
 • Forsyningssikkerhet betyr tiltak som er viktige for kraftforsyningen.   
 • Endring i anlegg under bygging er mindre konsesjonspliktige endringer som blir oppdaget i detaljplanleggingen eller under anleggsarbeidene i allerede konsesjonsgitte saker. 
 • Nettilknytning av store kraftproduksjonsanlegg innebærer at vi prioriterer behandling av nettilknytning av anlegg som bidrar med betydelig kraftproduksjon eller fleksibilitet i kraftsystemet, slik at nettilknytningen kan behandles samtidig med søknaden om produksjon.  
 • Starte prosesser med melding innebærer tidlig oppstart av prosesser som normalt har lang ledetid, for å sikre god fremdrift. Dette kriteriet gjelder kun for nettanlegg som har betydning for forsyningssikkerheten.  
 • Enkle og godt forberedte søknader som oppfyller NVEs krav vil behandles i et hurtigspor. 
 • Kraft- og industriløft Finnmark innebærer at NVE prioriterer behandling av nettanlegg som er nødvendig for å nå regjeringens mål for kraft- og industriløft for Finnmark.

Kriterier for å prioritere ned 

Å prioritere ned innebærer at søknaden ikke plasseres i køen før det sendes inn en oppdatert søknad som oppfyller NVEs krav til kvalitet og forarbeider. Søknaden får plass i køen tilsvarende datoen når søknaden har fått tilstrekkelig kvalitet. Kriteriene er utilstrekkelig kvalitet på søknader og utredninger, manglende dialog med grunneiere og rettighetshavere, kraftproduksjon med manglende nettkapasitet og krav til næringsaktører ikke oppfylt.  

 • Utilstrekkelig kvalitet på søknad/utredninger betyr at søknader må ha tilstrekkelig kvalitet, tilstrekkelige utredninger og tilstrekkelig forarbeid for å kunne plasseres i køen. NVEs veileder skal benyttes i utarbeidelse av søknaden.  
 • Manglende dialog med grunneiere og rettighetshavere innebærer at NVE ikke vil prioritere å behandle søknader som hvor det er søkt om ekspropriasjon for få grunneiere rettighetshavere, og det ikke er gjort tilstrekkelig forsøk på å inngå minnelig avtale. NVE vil heller ikke prioritere søknader der grunneiere ikke har blitt varslet om søknad om konsesjon/ekspropriasjon. Les mer om NVEs krav og anbefalinger til forarbeider. 
 • NVEs krav til næringskunder ikke oppfylt innebærer at søknader om nytt forbruk skal oppfylle NVEs krav til næringskunder for å plasseres i køen.
 • Nettilknytning av mindre kraftproduksjonsanlegg med manglende nettkapasitet tilsier at NVE ikke vil prioritere behandling av nettilknytning av mindre kraftverk hvor tilgang til nettkapasitet er uavklart. Se NVEs krav til avklaring av nettkapasitet for kraftproduksjon, for at vi skal ta søknader om kraftproduksjon til behandling.  

 Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden fra saken blir tatt til behandling vil variere med anleggene som planlegges. Under er en oversikt over estimert saksbehandlingstid for ulike saker (etter at den er tildelt saksbehandler):

 • Enkle og godt forberedte søknader (hurtigsporet): normalt innen tre måneder
 • Mindre konsesjonssøknader med høring: 6-12 måneder
 • Større kraftledningsprosjekter (kun søknad): 1-2 år
 • Saker med melding etter forskrift om konsekvensutredninger: 2-4 år