Publisert 03.04.2023 , sist oppdatert 21.03.2024

Hurtigspor

Hurtigsporet for konsesjonsbehandling av nettanlegg innebærer rask behandling av godt forberedte søknader som medfører små virkninger for allmenne og private interesser. Normalt vil dette innebære at NVE ferdigbehandler søknaden innen tre måneder.

Kravene angitt i punktene under må være oppfylt for at søknaden skal kunne behandles etter hurtigsporet. NVE ber søker selv gjøre en vurdering om kravene er oppfylt, og opplyse om dette ved innsending av søknaden. NVE avgjør om søknaden er kvalifisert for hurtigsporet.  

  • Søkeren har hatt prosess med kommune, fylkeskommune, Statsforvalter og andre relevante myndigheter, og det er ikke kommet inn noen vesentlige innvendinger mot planene. Mottatte uttalelser skal vedlegges søknaden. 
  • Søkeren har hatt prosess med berørte grunneiere og rettighetshavere og andre private interesser berørt av tiltaket (naboer, gjenboere m.m.), og det er ikke kommet inn noen vesentlige innvendinger mot planene. Mottatte uttalelser skal vedlegges søknaden. 
  • Virkningene av tiltaket er små og avklart, slik at det ikke er nødvendig for NVE å ha egen offentlig høring. 
  • Det er inngått avtaler med alle berørte grunneiere og rettighetshavere, slik at det ikke er nødvendig å søke om ekspropriasjon. 
  • Kapasitet i nettet og løsningsvalg er avklart med tilgrensende netteiere. Når det gjelder søknader fra forbrukere eller kraftprodusenter, skal det være inngått avtale om tilknytning med tilgrensende nettselskap. Dokumentasjon skal vedlegges.
  • Konsesjonssøknaden må ha god kvalitet. Dette innebærer at søknaden skal inneholde nok informasjon til at NVE kan fatte vedtak, herunder at det er gjort tilstrekkelige konsekvensutredninger for alle relevante tema.

For søknader om nettilknytning av produksjon, hvor også produksjonsanlegget krever konsesjon (etter energiloven og/eller vannressursloven), vil søknadene bli behandlet samtidig. Behandling etter hurtigsporet forutsetter at løsningene som er omsøkt faller innenfor gjeldene regelverk og praksis. 

Kronologisk oversikt over behandlingstrinn i hurtigsporet:

Konsesjonsprosessen starter med at tiltakshaver sender inn søknad om anleggskonsesjon etter energiloven. NVE ber søker selv gjøre en vurdering om kravene er oppfylt, og opplyse om dette ved innsending av søknaden. Ved mottak av søknaden vil NVE gjøre en vurdering av kravene til hurtigsporbehandling er oppfylt, og gir tilbakemelding til søker om dette. 

Virkningene av tiltaket skal være konsekvensutredet. NVEs veiledere for utforming av søknad viser hvilke krav som stilles til en søknad og konsekvensutredning.

NVE vil fatte et vedtak basert på søknaden, eventuelle innsendte uttalelser innhentet av søker og NVEs egne vurderinger.

Tiltakshaver bistår NVE med orientering av grunneiere og rettighetshavere om vedtaket.

Vedtak NVE har fattet de siste seks månedene er tilgjengelig på siden konsesjonssaker og høringer

Etter forvaltningsloven kapittel VI kan enkeltvedtak påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker etter at orientering om vedtaket er mottatt.

Eventuelle klager på NVEs vedtak skal stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. NVE vil vurdere om klagene inneholder opplysninger som gir grunnlag for å endre eller oppheve vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, oversendes klagene til Olje- og energidepartementet til klagebehandling. Departementets vedtak kan ikke klages på.