Publisert 22.02.2024 , sist oppdatert 09.04.2024

NVEs praksis for direkte forsyning

Denne siden gir informasjon om NVEs praksis for direkte forsyning fra kraftverk til forbruker. 

Om direkte forsyning

Direkte forsyning innebærer at det etableres en ledning bak kraftverkets tilknytningspunkt mot nettet, der denne ledningen går direkte til en forbruker. Hele eller deler av kraftverkets produksjon vil deretter forsynes direkte til denne forbrukeren. Konsesjon etter energiloven kan bare gis til tiltak som vurderes å være samfunnsmessig rasjonelle. I konsesjonsbehandlingen vurderes den samfunnsmessige nytten av et kraftverk opp mot ulempene. Et kraftverk medfører negative miljøvirkninger for samfunnet og utnytter knappe naturressurser som for eksempel vann i sjø og elv. Konsesjonsvurderingene innebærer derfor at nytten samfunnet får ved å utnytte naturressursene til å produsere fornybar elektrisk kraft måles opp mot miljøvirkningene kraftverket medfører. Samfunnsnytten av kraftverket kommer i form av mer kraftproduksjon inn på nettet. Forbrukerne på sin side tilknyttes nettet og kjøper kraft fra nettet på vanlige vilkår.

Direkte forsyning medfører andre fordelingsvirkninger enn når kraftverket fordeler all sin kraft på nettet, og forbrukeren kjøper kraft fra nettet. For kraftverket vil en direkte forsyning endre på nytten av kraftverket gir for samfunnet, mens samfunnet fortsatt får miljøvirkningene av kraftverket. Forbrukeren på sin side kan få tilknytning på andre vilkår enn andre nettkunder kan oppnå, herunder økonomiske forhold. I tillegg vil forbrukeren, som normalt måtte stå i kø for tilknytning hos nettselskapet, kunne få tilknytning utenom den vanlige prosessen. Dette er bakgrunnen for at NVE som utgangspunkt ikke gir konsesjon for høyspente ledninger som innebærer direkte forsyning fra kraftverk til forbruker.

Når det kreves konsesjon for direkte forsyning

Ved planer om å etablere en høyspent kraftledning fra et kraftverk til en forbruker, krever dette søknad om anleggskonsesjon til NVE. En søknad
om anleggskonsesjon må begrunne hvilken nytte den omsøkte løsningen gir for samfunnet.

En lavspent ledning kan overføre mindre kraft enn en høyspent ledning og lovverket åpner for at visse løsninger for direkte forsyning kan etableres med en lavspent ledning, uten at det krever konsesjon. Dette krever at ledningen oppfyller kravene gitt i energilovforskriften § 3-1 tredje ledd bokstav a eller b:

  • For å kunne omfattes av unntaket i energilovforskriften § 3-1 fjerde ledd bokstav a må den lavspente ledningen eies og brukes av kunden selv, og i henhold til NVEs praksis kun berøre kundens egen eiendom.
  • For å kunne omfattes av unntaket i bokstav b kan den lavspente ledningen kun forsyne forbruk med hovedsikring opptil 200A ved tre faser og 230 V, eller tilsvarende. Dette tilsvarer en effekt på ca. 80 kW. Denne unntaksbestemmelsen åpner for forsyning til forbrukere på tvers av eiendomsgrenser.