Publisert 11.03.2021 , sist oppdatert 12.05.2021

NVE ønsker mer effektiv saksbehandling for kraftkrevende næringer

Det er for tiden stor pågang med søknader om knytte seg til kraftnettet. NVE presiserer  hva aktørene må ha på plass før konsesjonssøknad om nettilknytning kan behandles, for å sikre en effektiv saksbehandling.  

Foto: Laila Høivik/NVE

– Ambisjonene for elektrifisering og nettilknytning er store. Men mange aktører sender inn søknad tidlig, før planene om ny industri er avklart lokalt. NVE har brukt mye tid og ressurser på å veilede aktører som ikke har kommet så langt i sitt arbeid, og hvor det er usikkert om prosjektene er realiserbare. Det er viktig at vi bruker tiden og ressursene våre effektivt. Derfor presiserer vi nå hva aktørene må ha på plass før vi tar tak i søknadene, sier vassdrags- og energidirektør i NVE, Kjetil Lund.

Ressursene må brukes riktig

Å etablere elektriske anlegg krever konsesjon, det vil si en tillatelse til å bygge og drive anleggene. I enkelte tilfeller er det nye kunder som trenger så store mengder strøm at det kan bli nødvendig med oppgradering av ledningsnettet.

NVE får nå mange konsesjonssøknader om å bygge nettanlegg for å tilknytte ny industri i regional- og transmisjonsnettet. Søknadene kommer både fra selskaper som ikke er konsesjonærer i dag og fra eksisterende nettselskaper som må oppgradere sitt nett for å kunne tilrettelegge for det planlagte forbruket. Som et resultat av den økte søknadsmengden er det nødvendig for NVE å påpeke ovenfor aktørene hvilken informasjon som må være på plass før disse konsesjonssøknadene kan behandles. Målet er både å få inn mer komplette søknader for å gjøre behandlingen mest mulig effektiv, og bidra til unødvendig tidsbruk på umodne prosjekter.   

– Etablering av ny industri kan være kontroversielt lokalt. Det er da bedre at man først gjennomfører diskusjonene og prosessene lokalt, før NVE vurderer hvordan industrianlegget kan få strøm. Det er store prosesser som settes i gang når en konsesjonssøknad skal behandles, og det er viktig å bruke fellesskapets ressurser riktig, understreker Lund.

Dette forventes av søknadene fra aktører som ønsker tilknytning 

NVE presiserer at aktører som ønsker tilknytning for etablering av datasenter eller annen kraftkrevende næring må ha følgende på plass i sin konsesjonssøknad: 

  • Området må være avsatt til industri eller annet egnet arealformål i kommuneplanens arealdel, eller regulert til formålet. I saker om nettilknytning vil NVE i tillegg måtte gjøre konkrete vurderinger av realismen i prosjektet før vi tar saken til behandling, knyttet til behov for tillatelser etter annet lovverk, lokale forhold m.m.
  • Nettselskapet må ha vurdert om tilknytningen av forbruket er driftsmessig forsvarlig, eller om det er behov for investeringer i regional- eller transmisjonsnettet for å knytte til forbruket. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. 
  • Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å knytte til forbruket, må en utredningsavtale med nettselskapet ligge vedlagt søknaden, inkludert en aksept fra kunden som ønsker å tilknyttes om å betale utredningskostnader.  
  • Om tilknytningen av nytt forbruk krever store investeringer i regional- eller transmisjonsnettet, som nye ledninger og transformatorstasjoner, vil NVE kunne kreve en samtidig behandling av søknadene. 
  • Dersom selskaper som ikke allerede er nettkonsesjonær søker om en større nettutbygging for å tilrettelegge for industriutvikling, vil NVE som en del av behandlingen kunne kreve energiutredninger i medhold av forskrift om energiutredninger fra det regionale kraftsystemutredningsansvarlige nettselskapet, for å se hvordan de omsøkte nettanleggene henger sammen med resten av nettutviklingen og kraftsystemet i området.

Kontaktperson

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef
mail: liha@nve.no
mob: 41 90 65 23