Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 15.12.2022

Konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land

Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk på land ble stanset i april 2019. Regjeringen åpnet 8. april 2022 for konsesjonsbehandling av meldinger om nye vindkraftprosjekt, dersom vertskommunen samtykker til det. Parallelt jobber flere departementer med å følge opp Stortingets vedtak om endringer i konsesjonssystemet.

Status for konsesjonsbehandling av vindkraft

Vindkraftverk må ha konsesjon etter energiloven. Anlegg som består av inntil fem vindturbiner og har samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

Stortinget behandlet Meld. St. 28 om endringer i konsesjonsprosessen i desember 2020. I juni 2021 ble det åpnet for å gjenoppta sluttbehandlingen av enkelte saker, dersom vertskommunen anmoder om det. I april 2022 ble det åpnet for behandling av meldinger om nye vindkraftprosjekt, dersom vertskommunen samtykker. At en kommune samtykker til konsesjonsbehandling av et vindkraftverk, legger ingen føringer for kommunens holdning i den videre konsesjonsbehandlingen.

Når vi får inn et samtykke fra en vertskommune har NVE plikt til å behandle den aktuelle vindkraftsakene. Vår konsesjonsbehandling avsluttes ved at NVE fatter et positivt eller negativt konsesjonsvedtak, eller ved at tiltakshaveren trekker saken. Kommunen er en svært sentral høringspart i alle sakens faser, men kan ikke stanse NVEs konsesjonsbehandling ved å trekke tilbake et samtykke. Vår behandling skal ivareta alle endringer og hensyn som er beskrevet i vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)) og Stortingets behandling av denne som ikke krever endring av lover eller forskrifter.

Dagens plan- og konsesjonsbehandling av vindkraftverk

Stortinget ba i desember 2020 regjeringen om å komme tilbake med et forslag om å innlemme planlegging og bygging av vindkraftverk i plan- og bygningsloven. Det er Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet som jobber med å følge opp dette stortingsvedtaket.

Selv om det ennå ikke er gjort endringer i plan- og bygningsloven, åpner heller ikke dagens lovverk for at vindkraftverk kan bygges i strid med gjeldende kommunale arealplaner. Energimyndighetenes konsesjonsbehandling etter energiloven, som er beskrevet i boksene nedenfor, må derfor koordineres med kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven. Før NVE kan sende en melding om et nytt vindkraftverk på høring, må kommunen ta stilling til om prosjektet skal behandles gjennom plan eller dispensasjon.

NVE har foreslått nye krav for konsesjonsbehandling av vindkraftverk

I mai 2022 leverte NVE en rekke anbefalinger om nye krav og prinsipper til Olje- og energidepartementet. Departementet har uttalt at forslagene er å anse som utvikling av forvaltningspraksis. Det betyr at NVE vil ta i bruk forslagene nedenfor i vår konsesjonsbehandling av konkrete vindkraftsaker.

Forslagene omfatter både grundigere utredninger, og flere nye standardvilkår som minimumsavstand til bebyggelse, maksimal høyde for vindturbinene og kortere frist for utbygging. Det er også foreslått nye prinsipper for bruk av for- og etterundersøkelser, og en prosess for nedlegging av vindkraftverk. Arbeidet er en oppfølging av Stortingsmeldingen om vindkraft på land.

I denne nyhetssaken kan du lese mer om NVEs forslag.

Her finner du alle notatene NVE har levert til OED:
Forslag til mal for nye utredningskrav for vindkraftverk på land
Forslag til mal for nye vilkår i anleggskonsesjoner for vindkraftverk på land
Vurdering av nye prinsipper for for- og etterundersøkelser i vindkraftsaker
Skjerpet vektlegging av miljø og naboer i konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land
Forslag til veiledning om nedlegging av landbasert vindkraftverk

Saksgang for konsesjonsbehandling av vindkraft

Trinn 1 - Melding

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU)

Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere.   

Trinn 3 - Søknad

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

Trinn 4 - Vedtak

På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet.