Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 25.08.2023

Konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land

I 2020 ble det gjort endringer i konsesjonsprosessen for vindkraftverk på land. Fra 1. juli 2023 er det krav om områderegulering for vindkraftverk.

Krav om områderegulering

Stortinget har vedtatt flere endringer i plan- og bygningsloven og energiloven. Endringene gjelder fra 1.7.2023 og omfatter blant annet:

  • krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven for konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land
  • krav om at NVE ikke kan gi konsesjon til vindkraftanlegg på land før kommunen har avklart tiltaket etter plan- og bygningsloven (m.a.o. fattet et planvedtak, primært i form av en områderegulering)

Du kan lese mer om lovendringene i Olje- og energidepartementets brev til NVE av 29.6.2023 og på Stortingets nettsider .

Konsesjonsplikt og konsesjonsbehandling

Vindkraftverk på land må ha konsesjon etter energiloven. Anlegg som består av inntil fem vindturbiner og har samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

NVE har plikt til å behandle meldinger og søknader om ny vindkraftverk på land. Vi har ingen hjemmel til å avslutte en sak før vi fatter et positivt eller negativt konsesjonsvedtak.

Stortinget sluttet seg til en rekke endringer i konsesjonsprosessen for vindkraftverk på land da vindkraftmeldinga (Meld. St. 28 (2019-2020)) ble behandlet i desember 2020. NVEs konsesjonsbehandling skal ivareta endringer og hensyn som er beskrevet i vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)).

I mai 2022 leverte NVE en rekke anbefalinger om nye krav og prinsipper til Olje- og energidepartementet som oppfølging av vindkraftmeldingen. NVE vil ta i bruk forslagene fra leveransene i boksen nedenfor i konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker.

Saksgang for konsesjonsbehandling av vindkraft

Trinn 1 - Melding

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU)

Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere.   

Trinn 3 - Søknad

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

Trinn 4 - Vedtak

På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet.