Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 04.03.2024

Konsesjonsbehandling av vindkraftverk på land

I 2020 ble det gjort endringer i konsesjonsprosessen for vindkraftverk på land. Fra 1. juli 2023 er det krav om områderegulering for vindkraftverk.

Krav om områderegulering

Stortinget har vedtatt flere endringer i plan- og bygningsloven og energiloven. Endringene gjelder fra 1.7.2023 og omfatter blant annet:

  • krav om områderegulering etter plan- og bygningsloven for konsesjonspliktige vindkraftanlegg på land
  • krav om at NVE ikke kan gi konsesjon til vindkraftanlegg på land før kommunen har avklart tiltaket etter plan- og bygningsloven (m.a.o. fattet et planvedtak, primært i form av en områderegulering)

Du kan lese mer om lovendringene i Olje- og energidepartementets brev til NVE av 29.6.2023 og på Stortingets nettsider , og om behov for samordnede plan- og konsesjonsprosesser på Kommunal- og distriksdepartementets nettsider

Konsesjonsplikt og konsesjonsbehandling

Vindkraftverk på land må ha konsesjon etter energiloven. Anlegg som består av inntil fem vindturbiner og har samlet installert effekt under 1 MW er fritatt fra konsesjonsplikten.

NVE har plikt til å behandle meldinger og søknader om ny vindkraft på land. Vi har ingen hjemmel til å avslutte en sak før vi fatter et positivt eller negativt konsesjonsvedtak.

Stortinget sluttet seg til en rekke endringer i konsesjonsprosessen for vindkraftverk på land da vindkraftmeldinga (Meld. St. 28 (2019-2020)) ble behandlet i desember 2020. NVEs konsesjonsbehandling skal ivareta endringer og hensyn som er beskrevet i vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019-2020)).

I mai 2022 leverte NVE en rekke anbefalinger om nye krav og prinsipper til Olje- og energidepartementet som oppfølging av vindkraftmeldingen. NVE vil ta i bruk forslagene fra leveransene i boksen nedenfor i konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker.

NVE forventer flere saker om anleggskonsesjon for vindkraftanlegg enn vi greier å behandle fortløpende. Vi er lovpålagt å behandle alle søknader som sendes inn. For å prioritere ressursene best mulig og gi aktørene forutsigbare rammer, innførte NVE i oktober 2023 kriterier for prioritering av vindkraftsaker.

Hovedprinsippet er at NVE tar vindkraftsaker til behandling i den rekkefølgen de kom inn, men saker vil bli prioritert opp eller ned etter kriteriene som presenteres nedenfor. Figuren under viser NVEs gjeldende prioriteringskriterier for konsesjonssaker om vindkraftanlegg.

Kriterier for å prioritere opp:

Å bli prioritert opp innebærer at NVE tar en sak raskere til behandling enn datoen saken ble sendt inn til NVE skulle tilsi.

  • Stor kraftproduksjon innebærer at vi prioriterer behandling av anlegg som kan bidra med betydelig kraftproduksjon i kraftsystemet. «Stor» vurderes relativt ut fra de sakene vi har fått inn.
  • Konsesjonsendringer der detaljplan er under behandling eller anlegget er under bygging innebærer at NVE prioriterer å behandle søknader om konsesjonspliktige endringer for allerede konsesjonsgitte saker der detaljplanen er under behandling eller der bygging er igangsatt.
  • Kraftproduksjon i Finnmark innebærer at NVE prioriterer behandling av meldinger og søknader om utbygging av kraftproduksjon i Finnmark, som er nødvendig for å nå regjeringens mål for kraft- og industriløft for Finnmark.

I tillegg følger det av vindkraftmeldingen at konsesjonssøknader som inneholder dokumentasjon på medvirkning fra reindriften i utredningene og en avtale om avbøtende og kompenserende tiltak, vil bli prioritert i konsesjonsbehandlingen fremfor søknader som ikke har god dokumentasjon på disse forholdene.

Kriterier for å prioritere ned:

Å prioritere ned innebærer at vi ikke behandler saken inntil vi har mottatt saksdokumenter som oppfyller NVEs krav til kvalitet og forarbeider.

  • Utilstrekkelig kvalitet på sak og utredninger betyr at meldinger og søknader som ikke har tilstrekkelig kvalitet og/eller tiltakshaver ikke har gjort tilstrekkelig forarbeid, ikke plasseres i køen.
  • Manglende avklaring av kommunal planprosess betyr at NVE ikke vil behandle vindkraftsaker hvor det ikke er avklart når og hvordan kommunen vil planavklare anlegget etter plan- og bygningsloven.
  • Manglende eller uavklart nettkapasitet betyr at NVEs krav om avklaring av nettkapasitet skal være oppfylt før saken plasseres i køen.

Saksbehandling

Prioriteringskriteriene angir hvordan NVE vil prioritere å ta vindkraftsaker til behandling. Underveis i konsesjonssprossen er det mange forhold kan påvirke fremdriften. Prioriteringskriteriene er ikke til hinder for at NVE sluttbehandler de antatt beste prosjektene først, eller at NVE behandler prosjekter med geografisk nærhet til hverandre samtidig.

Saksgang for konsesjonsbehandling av vindkraft

Trinn 1 - Melding

Alle vindkraftsaker der installert effekt vil overstige 10 MW skal meldes etter forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven.

Trinn 2 - Konsekvensutredning (KU)

Etter høring av meldingen fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program). KU-programmet beskriver hvilke temaer som tiltakshaver skal utrede nærmere.   

Trinn 3 - Søknad

Dersom tiltakshaver velger å gå videre med prosjektet, skal søknad og gjennomførte konsekvensutredninger sendes til NVE for behandling.

Trinn 4 - Vedtak

På bakgrunn av søknad, konsekvensutredninger, innkomne merknader og NVEs fagkunnskap om vindkraft vurderer NVE saken helhetlig, og fatter vedtak.

Trinn 5 - Klagebehandling

Vedtaket kan påklages av alle med rettslig klageinteresse. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket etter vurdering av klagene, oversendes saken til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Trinn 6 - Oppfølging av konsesjon

Før tiltakshaver kan starte byggingen må NVE ved Miljøtilsynet godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) og detaljplan for prosjektet.