Publisert 13.10.2023 , sist oppdatert 22.04.2024

Modell for deling av overskuddsproduksjon

Modell for deling av overskuddsproduksjon trådte i kraft 1. oktober 2023. Delingsløsningen åpner for at kunder innenfor samme eiendom kan fordele overskuddsproduksjon.

Hva er delingsløsningen?

Delingsløsningen går ut på at produsenter, prosumenter og plusskunder (som har til felles at de alle er innmatingskunder) har rett til å dele sin produksjon med de øvrige kundene på samme kommune, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer (heretter eiendom). Kundene lokalisert i samme leilighetskompleks eller flermannsbolig som ligger på samme eiendom vil dermed nyte tilsvarende rettigheter som en kunde som eier tak- og veggflater alene. Dette er illustrert i figuren under:

Deling gjøres ved et finansielt oppgjør hvor produksjonen deles virtuelt

En produsent melder inn deling av overskuddsproduksjon. Man må da melde inn hvilket målepunkt som er produksjonsmålepunktet, og hvilke målepunkter som skal motta produksjon. All overskuddsproduksjon må fordeles på andre målepunkt.

Deretter velger produsenten en fordelingsnøkkel, altså hvor stor andel av overskuddsproduksjonen hvert enkelt målepunkt skal motta.

Nettselskapene skal tilby valget mellom lik fordeling og valgfri statisk fordeling.

  • Lik fordeling: hvert målepunkt mottar overskuddsproduksjonen den timen delt på antall målepunkter som får fordelt energi.
  • Valgfri statisk fordeling: Bestemmer en andel som hvert målepunkt skal motta. Dette kan for eksempel være tilsvarende hvor mye hver enkelt har investert i anlegget, eller areal på leiligheten.

Hver av disse kundene blir da avregnet sitt faktiske målte forbruk minus fordelt produksjon. 

Gjennomføring av delingen

Forbruket måles i en måler, og produksjonen måles i en annen måler. Måleverdiene sendes via nettselskapet til Elhub. Elhub gjør beregning på hvor mye produksjon som skal trekkes fra målt forbruk til hver av målepunktene. Dette er verdien som avregnes. Videre hentes de beregnende verdiene fra nettselskapet og kraftleverandør for fakturering av kunden.

Delingsløsningen har to avgrensninger

Delingsløsningen har to avgrensinger: hvem kan delta og størrelsen på produksjonsanlegget.

Hvem kan delta i delingsløsningen?

Nettkunder innenfor samme eiendom. Med samme eiendom menes her samme kommune-, gårds-, bruksnummer og eventuelt festenummer. Dette er da en geografisk avgrensning av hvem som kan delta i delingsordningen.

Kunder som mottar delt produksjon, kan ikke fordele denne videre til andre nettkunder og de kan heller ikke ha produksjon bak eget målepunkt.

Hvor stort produksjonsanlegg kan være med i delingsløsningen?

Samlet installert effekt på produksjonsanleggene som deltar i delingsløsningen kan ikke være større enn 1 MW (AC) per eiendom.

Spørsmål og svar

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Ja, du kan være det. Da delingsløsningen trådde i kraft 1. oktober 2023 ble definisjonen av plusskunde også endret. En plusskunde er definert som en sluttbruker med forbruk og fysisk eller virtuell produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Vi anbefaler at dere tar kontakt med det aktuelle nettselskapet der dere ønsker å dele overskuddsproduksjon. Det er opp til hvert enkelt nettselskap å gi føringer for hvordan de vil ha informasjon om hvem som skal inngå i delingsløsningen og fordelingsnøkkel.

Nei. I forskriften er det spesifisert at samlet installert effekt på produksjonsanleggene som deltar i delingsløsningen kan ikke være større enn 1 MW (AC) per eiendom.