Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 23.03.2023

Rutiner for saksbehandling og samhandling

Dokumentet beskriver rutiner som Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal følge i sine beslutningsprosesser, og som skal sikre RMEs uavhengighet i samhandlingen med øvrige deler av NVE.

Rutinene er et supplement til bestemmelsene om RMEs uavhengighet i energiloven, naturgassloven, forskrift om nettregulering og energimarked og forskrift om Energiklagenemnda. RME er videre underlagt kravene i forvaltningsloven og kravene til en åpen og transparent saksbehandling i offentlighetsloven.

Ansvar og beslutningsprosess

RMEs ansvar og oppgaver følger av energiloven, naturgassloven og tilhørende forskrifter. 

Det er Vassdrags- og energidirektøren (VED) som er ansvarlig for RMEs virksomhet.

RMEs vedtak kan påklages til Energiklagenemnda. Enkeltvedtak og eventuelle klageavgjørelser skal fortløpende publiseres på RMEs nettsider.

Samarbeid mellom RME og øvrige deler av NVE

RME står fritt til å innhente innspill, data, analyser e.l. fra øvrige deler av NVE. I slike tilfeller sender RME en skriftlig forespørsel med redegjørelse for problemstillingen. Både oppdrag og leveranse journalføres på saken. Innhentede dokumenter utgjør en del av kunnskapsgrunnlaget i saksbehandlingen.

Samarbeid av større omfang på reguleringsmyndighetens ansvarsområde gjennomføres i utgangspunktet som et prosjekt. RME utarbeider et skriftlig prosjektmandat og leder normalt arbeidet. Prosjektrapporten og resultatet av arbeidet vil være et innspill til reguleringsmyndighetens vurderinger. Både prosjektmandatet og prosjektrapporten journalføres.

RME kan delta i samarbeidsprosjekter initiert av øvrige deler av NVE.

Saker RME skal sende på offentlig høring, og som direkte berører øvrige deler av NVE, sendes først på intern høring med minst to ukers frist for å gi innspill. Innspill gis skriftlig og journalføres på saken.

Ansatte i RME kan delta i NVEs beredskapsvaktordning og i internasjonale prosjekter i regi av seksjon for Internasjonalt utviklingssamarbeid.

RME har en egen juridisk seksjon. RME gjør bruk av øvrige administrative fellestjenester for NVE.

Informasjonskontroll

Det skal være et tydelig skille mellom informasjon som forvaltes av RME og informasjon som forvaltes av øvrige deler av NVE, for å sikre informasjonen RME har tilgang til som uavhengig reguleringsmyndighet.

RME har egen arkivdel i arkivsystemet. Saker, dokumenter og filer som ansatte i RME oppretter, rutes automatisk til egen arkivdel. Ansatte i andre deler av NVE kan ved behov gis tilgang til informasjon i RMEs arkivdel dersom det er nødvendig for å understøtte RMEs arbeid. Informasjon skal også gjøres tilgjengelig for andre deler av NVE når dette er regulert i forskrifter.

RMEs filkataloger og fagdatabaser er sikret gjennom tilgangsstyring.

Innspill til offentlige høringer

RME gir egne innspill til offentlige høringer. Høringsinnspillet skal gi uttrykk for hvilke faglige vurderinger RME har gjort som uavhengig reguleringsmyndighet.

Kommunikasjon

I ekstern kommunikasjon skal det være tydelig når reguleringsmyndigheten uttaler seg.

Ved kontakt med media skal kun VED eller ansatte i RME uttale seg om saker under RMEs ansvarsområde.

RME har egen nettside på nve.no og egen e-postadresse for henvendelser. RME har egne hørings- og rapportserier.