Publisert 31.10.2019 , sist oppdatert 04.01.2024

Krav til uavhengighet

Tredje energimarkedspakke ble gjennomført i norsk rett 1. november 2019. Her gjelder krav om at reguleringsmyndigheten, innenfor rammer som er gitt av lover, forskrifter og retningslinjer, skal være uavhengig av politiske myndigheter i enkeltsaker.

Reguleringsmyndigheten kan ikke instrueres om utøvelsen av tillagt myndighet og disponeringen av tildelte budsjettmidler. Enkeltvedtak fattet av reguleringsmyndigheten kan påklages til Energiklagenemnda. Energiklagenemnda er utnevnt av Energidepartementet (ED), men er uavhengig og kan ikke instrueres.

Kravet til reguleringsmyndighetens uavhengighet er likevel ikke til hinder for generelle politiske føringer, for eksempel i forskrifter, som gis av ED. ED har ansvaret for energipolitikken, og det vil være opp til reguleringsmyndigheten å fortolke og praktisere regelverket innenfor rammene som er oppstilt i lover og forskrifter.

Kravet om uavhengighet er heller ikke til hinder for samarbeid med andre relevante nasjonale myndigheter og internasjonale organisasjoner i samsvar med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

Ansatte i reguleringsmyndigheten kan ikke ha annet arbeid som er egnet til å svekke tilliten til den ansattes upartiskhet og uavhengighet.

Som et supplement til gjeldende krav etter lover og forskrifter, har Vassdrags- og energidirektøren utarbeidet rutiner for reguleringsmyndighetens saksbehandling og samhandling med øvrige deler av NVE.

Vassdrags- og energidirektøren vil oppdatere dokumentet ved behov.