Publisert 05.02.2024 , sist oppdatert 26.03.2024

Informasjon til nettselskaper om strømstøtten

Her har vi samlet nyttig informasjon til nettselskapene om hvordan dere skal administrere strømstøtten. Støtteordningen er forlenget til og med desember 2024. 

Støtten gjelder per målepunkt som forsyner husholdninger. Forbruk knyttet til fritidsboliger, med visse unntak, og næringsvirksomhet er ikke omfattet av støtteordningen. 

 Dere kan følge med på støttesatsene time for time her.  

Om fakturaen til kunden  

Fakturaen til kunden skal merkes slik (på egen fakturalinje): «Midlertidig stønad for ekstraordinære strømutgifter». Er det ikke plass til dette, skal det stå: «Midlertidig strømstønad». 

Dersom støttebeløpet til en kunde er større enn nettleien den gjeldende måneden, skal kunden få beløpet utbetalt. Utbetaling av små beløp kan skje etter nettselskapets standard rutine. 

Støtten skal være uten mva., og den vil ikke ha innvirkning på mva.-regnskapet til nettselskapet. 

For kunder som har nettleie og strøm på samme regning (gjennomfakturering), vil støttebeløpet bli trukket fra på fakturaen fra strømleverandøren. 

Om fakturaen til RME  

Hver måned fakturerer nettselskapet Reguleringsmyndigheten for energi (RME) for summen av det dere har betalt ut til kundene. Dere kan sende én samlet faktura for husholdninger og boligselskaper. Sørg for at beløpet for hver av kundegruppene er spesifisert på egen linje.  Dersom dere har etterbetalt/korrigert strømkompensasjon for tidligere periode, må dette framkomme på egen linje på faktura.

 Dere kan ikke fakturere merkostnader dere har i forbindelse med ordningen. Dette er kostnader som alle nettselskaper har, og som vil komme inn i inntektsrammegrunnlaget fremover i tid. 

Fakturaen skal være uten mva. For nettselskaper i fylker som har mva. på strøm, vil utbetalingene være 25 prosent høyere enn for selskapene i fylkene som er fritatt for mva. 

Fakturaen må inneholde disse elementene:   

 • en setning om at «vår bedrift er registrert i ELMA-registeret på vanlig måte». 
 • beløp (ekskl. mva.) 
 • forfallsdato (minimum 10 dager) 
 • referansen til RME: «Kompensasjonsordning husholdninger» 
 • antall målepunkt som omfattes av fakturaen 
 • hvilken periode utbetalingen gjelder for 
 • vedlagt rapport fra kundeinformasjonssystemet som viser antall målepunkter og kompensasjonsbeløp for fakturert periode

Fakturaadressen er Norges vassdrags- og energidirektorat NO970205039 (EHF-faktura). 

Nettselskapene må dokumentere og rapportere utbetalingene  

Nettselskapene må kunne dokumentere hver enkelt utbetaling av strømstøtte til kundene, slik at RME kan føre tilsyn med ordningen. Dokumentasjonen skal sendes til RME samtidig med fakturaen. 

Her finner dere detaljerte krav til rapporteringen: 

Spørsmål om rapportering sendes til underlag_stromstotte@nve.no

Hvordan håndtere uenighet om rett til støtte?  

Hvis det er tvil om hvilken type forbruk som ligger bak målepunktet, skal dere legge informasjon fra matrikkelen til grunn. Er boligen registrert som fritidsbolig der, har ikke kunden rett til støtte. Hvis det er uenighet mellom dere og kunden om hvorvidt forbruket er husholdningsforbruk eller ikke, skal saken legges fram for RME. 

Alle boliger som er registrert som «Bolig» i matrikkelen, og som brukes fast som bolig, er berettiget støtte. Kunder som bor fast i en fritidsbolig, har rett til støtte hvis de oppfyller kravene i midlertidig forskrift om strømstønad § 12. Utover det er ikke bygningstyper registrert som «16 - Fritidsbolig», «17 - Koie, seterhus o.l.», «18 - Garasje, uthus, anneks knyttet til fritidsbolig» og «19 - Annen boligbygning» omfattet av støtteordningen.  

For å sjekke hva en bolig er registrert som i matrikkelen, kan dere gå til Se eiendom (kartverket.no). Dere finner også en oversikt over standard bygningstyper i matrikkelen på nettsidene til Statistisk sentralbyrå: Standard for bygningstype / Matrikkelen (ssb.no).   

Hvis dere ikke blir enige med kunden, kan kunden klage til RME.  

Hvis et målepunkt er registrert feil i systemene deres, skal dere korrigere og sende ut ny faktura. 

Anbefalinger for god internkontroll av strømstøtteordningen 

På oppdrag fra RME har BDO i 2023 og KPMG i 2022  gjennomgått nettselskapenes håndtering av strømstøtteordningen. I etterkant av sine gjennomganger har BDO og KPMG følgende anbefalinger til nettselskapene for å bedre den interne kontrollen av strømstøtteordningen:   

BDO  

Kontrollmiljø 

 • Etablering av skriftlige rutiner bidrar til en mer enhetlig behandling av strømstøtteutbetalinger innad i nettselskapene, og reduserer risikoen for at feil oppstår dersom nøkkelpersonell ikke er tilgjengelig. 
 • Etablering av periodevise etterkontroller for å avdekke eventuelle feil og for å påse at rutinene etterleves. Det anbefales at alle nettselskap gjennomfører periodiske stikkprøvekontroller av egne utbetalinger. For at slike stikkprøvekontroller skal være effektive, bør det være tydelig og dokumentert hvordan tvilstilfeller skal håndteres. 

KPMG

Forbrukskoder  

 • Benytt retningslinjene publisert på Elhub sine nettsider , for hvordan næringskoder og forbrukskoder skal registreres i egne systemer og i Elhub.  
 • Hvis næringskoder automatisk bestemmer forbrukskoder i nettselskapets system, ta kontakt med systemleverandør og få endret på dette. De to kodene er ulike og skal være uavhengige av hverandre.  
 • Hvis forbrukskoder fra kraftleverandør overstyrer nettselskapets klassifisering av kunde uten varsling i systemet, ta kontakt med systemleverandør for å få endret på dette. Det må som et minimum komme en varsling i systemet om at forslag fra kraftleverandør ikke samsvarer med nettselskapets klassifisering av kunde og at det krever handling fra nettselskapet.  
 • Før kontroll over målepunkt som avviker fra forventet kobling mellom forbrukskode og strømstøtte, ved å etablere gode interne rutiner og påse sporbarhet.  

Rapportering  

 • Standard rapporteringsformat fra nettselskaper til RME. 
 • Utarbeid rapportene i samarbeid med systemleverandør, for mest mulig automatiserte uttrekk og overførsel av data. God datakvalitet og standardiserte formater vil gjøre prosessene for rapportering og kontroll mer smidige, robuste og etterprøvbare. Det vil også minske arbeidsbelastningen lokalt hos hvert selskap.  

Kontrollmiljø  

 • Evaluer eget kontrollmiljø. Identifiser og vurder mulige risikoområder forbundet med strømstøtteordningen og hvorvidt selskapets kontrollmiljø oppfyller kravene til formaliserte og fullstendige rutinebeskrivelser, sporbarhet og bruk av skjønn. 
 • Automatiser nettselskapets prosesser knyttet til strømstøtteordningen.  

Spørsmål og svar

Kunder som flytter midt i en måned, vil bli kompensert både for forbruket de har på stedet de flytter fra, og for forbruket på stedet de flytter til. I noen tilfeller kan derfor en kunde som flytter, ha et samlet høyere månedlig forbruk enn 5 000 kWh og få støtte for dette som følge av flyttingen. 

Det er ikke regler for hvordan et boligselskap skal registreres i nettselskapenes systemer.    

Vi anbefaler imidlertid å registrere boligselskaper med næringskode 68.201 (Borettslag) sammen med forbrukskode 35 (Husholdning). 

Ja, de har rett til støtte så lenge de er rettmessig registrert som husholdningskunde. Det vil si at mesteparten av strømbruken bak målepunktet må gå til husholdningsformål. 

En minusmåler knyttet til en utleiedel dekkes ikke av ordningen. Det er fordi en slik måler ikke er knyttet til nettselskapet, og det er måleren registrert hos nettselskapet som avgjør om man dekkes av ordningen eller ikke. 

Nei. Nettselskapene kan ikke bruke tidligere ubetalte krav på nettleie for å motregne en strømstøtte som overstiger nettleien. Slike krav må kreves inn på vanlig måte.