Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 06.12.2022

Forskrift om leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet.

Den første utgaven av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet trådte i kraft 1. januar 2005 og har blitt revidert flere ganger siden den gang. Til høyre under ”Relatert informasjon” er det link til Lovdata med gjeldende forskrift og andre relevante dokumenter, blant annet høringsdokumenter.

Kvaliteten på elektrisiteten er viktig for at elektrisk utstyr og apparater skal fungere godt. Redusert leveringskvalitet kan blant annet føre til feilfunksjon, havari og økonomisk tap for alle som er tilknyttet kraftsystemet. Leveringskvalitetsforskriften skal medvirke til at kvaliteten på den elektrisiteten som forbrukerne og næringsvirksomheter får levert fra nettselskapene er tilfredsstillende. Forskriften gjelder for alle som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet.

Leveringskvalitetsforskriften presiserer blant annet nettselskapenes plikt til å gjenopprette elektrisitetsforsyningen til nettkundene så raskt som mulig etter et avbrudd, og det er gitt konkrete grenseverdier for enkelte spenningskvalitetsparametre i kraftsystemet. Forskriften definerer også ansvarsforholdet mellom nettselskap og nettkunder ved avbrudd og i forbindelse med spenningskvalitet, i tillegg til informasjonsplikten til de ulike aktørene. Hovedregelen er at den, eller de, som er årsak til redusert leveringskvalitet skal utbedre forholdene. Nettselskapene har også ansvar for å overvåke kvaliteten innenfor eget forsyningsområde. Det blir også stilt krav til hvordan nettselskapene skal håndtere henvendelser om leveringskvalitet fra kunder.

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet er hjemlet i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1, som er gitt med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.