Publisert 10.10.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Vilkår ved konsesjon og dispensasjon

Vi vil som hovedregel legge til grunn følgende standardvilkår for denne typen prosjekter.

Prosjektet skal være tidsavgrenset. Dispensasjonens varighet er normalt 1-3 år. Kan gis inntil 5 år. Pilotprosjekter er en fase i et utviklingsløp, og unntaket er kun ment å omfatte prosjektet mens det er i denne fasen. I særlige tilfeller, kan det etter søknad vurderes ytterligere forlengelse av dispensasjonsperioden. Etter utløpet av dispensasjonsperioden vil det ordinære regelverket gjelde. I de tilfeller prosjektet innebærer bygging av ulike typer anlegg vil det kunne stilles vilkår om fjerning eller avhending av anleggene når prosjektet avsluttes.

Dersom erfaringer fra prosjektet taler for at regelverket bør endres, vil dette bli gjort etter ordinære prosedyrer for forskriftsendringer. Det kan ikke påregnes videre dispensasjon frem til regelverket er endret.

Offentliggjøring av prosjektmål og resultat. Det vil kunne stilles krav til offentliggjøring av oppnådde resultat. Dette skal da beskrives i et dokument som vi vil legge ut på våre nettsider.

Krav om rapportering til NVE. For enkelte prosjekter vil det kunne bli stilt krav om rapportering underveis og ved prosjektavslutning. Dette vil være et viktig bidrag i forhold til vår fremtidige utvikling av regelverket. Omfang og innhold i rapporteringsplikten vurderes konkret.