Publisert 10.10.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Behov for tillatelser

Energiloven og tilhørende forskrifter er bygd opp rundt et konsesjonssystem. Konsesjonssystemet omfatter tillatelser til å bygge og drive nettanlegg (anleggskonsesjon og områdekonsesjon) og tillatelser knyttet til å omsette elektrisk energi (omsetningskonsesjon og markedsplasskonsesjon).

Aktører som ønsker å utføre en konsesjonspliktig aktivitet må ha konsesjon fra NVE. Dette gjelder også pilot- og demonstrasjonsprosjekter. I noen tilfeller kan slike prosjekter allerede være omfattet av eksisterende konsesjoner, for eksempel av områdekonsesjonen til prosjekteier eller en samarbeidspartner. Dersom deltakerne i prosjektet ikke allerede har nødvendig konsesjon, må det søkes om ny konsesjon.

Hvis prosjektet omfatter aktivitet som i utgangspunktet ikke er tillatt etter gjeldende regelverk, kan NVE i særlige tilfeller gi dispensasjon i pilot- eller demonstrasjonsprosjektets uttestingsperiode. I et slikt tilfelle må prosjekteier og/eller samarbeidspartner søke NVE om dispensasjon fra de aktuelle bestemmelsene. Hvilke bestemmelser et pilot- og demonstrasjonsprosjekt kan komme i konflikt med, vil avhenge av type prosjekt, og må vurderes konkret i den enkelte sak.

Ved tvil om et pilot- eller demonstrasjonsprosjekt er konsesjonspliktig, ta kontakt med NVE for avklaring.

Anleggskonsesjon

Anleggskonsesjon er en tillatelse til å bygge og drive et spesifikt elektrisk anlegg, og kravet til anleggskonsesjon gjelder i utgangspunktet både høyspente og lavspente anlegg.  Pilot- og demonstrasjonsprosjekter som innebærer at det skal bygges nye elektriske anlegg, kan ha behov for anleggskonsesjon før de kan realiseres. Anleggskonsesjon kan etter energiloven gis dersom anlegget anses å være samfunnsmessig rasjonelt.

En områdekonsesjonær trenger i utgangspunktet ikke anleggskonsesjon for nye distribusjonsanlegg med spenning på 22 kV eller lavere. Bygging og drift av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre elektriske anlegg som ikke omfattes av områdekonsesjonsordningen, må det søkes NVE om anleggskonsesjon for.

Områdekonsesjon

Områdekonsesjon er en konsesjon for bygging, eierskap og drift av nettanlegg med spenning opp til og med 22 kV, innenfor et geografisk avgrenset område. I praksis gjelder områdekonsesjonen for distribusjonsnett. Pilot- og demonstrasjonsprosjekter som skal drives av eller i samarbeid med en nettoperatør med områdekonsesjon, og som er innenfor konsesjonens rammer, kan iverksettes. Områdekonsesjonæren er da ansvarlig for at pilot- og demoprosjektet bygges og driftes i samsvar med konsesjonen. Ved bygging av nye anlegg som ikke er omfattet av en områdekonsesjon, må behovet for anleggskonsesjon vurderes.

Omsetningskonsesjon

Enheter som omsetter elektrisk energi, eller som kan stå i en eller annen form for monopolsituasjon, må ha omsetningskonsesjon. Dette gjelder blant annet kraftprodusenter, omsetningsselskaper som kjøper og selger i eget navn og enheter som eier eller driver nettanlegg.

Omsetningskonsesjonen omfatter dermed nær sagt alle aktører i kraftmarkedet, med unntak av sluttbrukere. Formålet med konsesjonen er å skape et effektivt kraftmarked, og skille nettdrift fra konkurranseutsatt virksomhet.

Mange av bestemmelser i regelverket er rettet mot omsetningskonsesjonærer, og NVE kan også sette utfyllende krav i omsetningskonsesjonen. Kravene til omsetningskonsesjonæren knytter seg blant annet til økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme, tariffering, leveringskvalitet, nøytralitet, måling, avregning og fakturering samt selskapsmessig og funksjonelt skille. Enheter som driver konsesjonspliktig virksomhet av begrenset omfang kan etter enlf. § 4-2 få konsesjon på forenklende vilkår.

Markedsplasskonsesjon

Markedsplasskonsesjon etter energiloven § 4-5 er en tillatelse til å organisere eller drifte markedsplass for handel med elektrisk energi for fysisk levering. Organisering og drift av en slik markedsplass består i utgangspunktet av hovedfunksjonene markedsadministrasjon og oppgjørsvirksomhet (clearing). Hvordan virksomheten er organisert eller dens teknisk tilrettelegging, er ikke avgjørende for konsesjonsplikten. Konsesjonsplikten etter energiloven § 4-5 omfatter ikke ordinær meglervirksomhet.