Publisert 01.10.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Driftskoordinering i kraftsystemet

RME har på oppdrag fra fra Olje- og energidepartementet gått gjennom organiseringen av driftskoordineringen i kraftsystemet.

Organisering av driftskoordineringen i kraftsystemet

I brev av 23. april 2019 ba Olje- og energidepartementet om en gjennomgang av organiseringen av driftskoordineringen i kraftsystemet. RME ble bedt om å vurdere om dagens oppgaver, plikter og ansvarsdeling mellom systemansvarlig og nettselskapene er presisert tydelig nok i dagens regelverk, og om det er behov for å etablere ordninger for regional og lokal nettstyring. I tillegg ba OED om beskrivelse av en hensiktsmessig informasjonsutveksling mellom aktørene i kraftsystemet.

Forsterket og koordinert innsats for digitalisering

En sentral forutsetning for effektiv drift er at nettselskapene har mer oppdatert og nøyaktig informasjon om tilstanden i eget og tilgrensende nett. Digital informasjonsutveksling legger til rette for at mer informasjon av bedre kvalitet kan deles effektivt mellom nettselskap, systemansvarlig og markedsaktører. Mer effektiv håndtering av data er også en forutsetning for utnyttelse av fleksibilitetsressurser på lavere spenningsnivåer. RME anbefaler at arbeidet med digitalisering vies økt oppmerksomhet fremover, og at bransjen får klare føringer for fremdrift og innhold i arbeidet. Vi anbefaler økt myndighetsinvolvering som legger til rette for en koordinert satsing fra alle berørte aktører, og som bidrar til at fremdriften i arbeidet øker. 

RME anbefaler at:

  • det utarbeides en gjennomføringsplan for arbeidet med digitalisering og effektiv informasjonsforvaltning som gjelder for alle nettselskap  
  • det etableres et digitaliseringsforum som vil være en felles møteplass som kan samle alle relevante aktører og utveksle informasjon om pågående arbeidsprosesser, diskutere måloppnåelse i henhold til gjennomføringsplanen og eventuelt bringe inn behov for avklaringer fra myndighetene 

Tydelig ansvarsdeling viktig

Tydelig ansvarsdeling er viktig for å sikre effektiv drift. Alle nettselskap utfører i dag oppgaver som bidrar til driftskoordinering av egne nettanlegg med omkringliggende aktører. Selv om systemansvarlig har et overordnet ansvar for koordinering, har alle nettselskapene et ansvar for driften av eget nett og for å gi systemansvarlig all nødvendig og relevant informasjon som grunnlag for systemansvarliges overordnede koordinering.  

RME anbefaler at:

  • det overordnede ansvaret for koordinering fortsatt skal ligge hos systemansvarlig  
  • alle nettselskap selv har ansvar for eget nett og koordinering lokalt og regionalt ved behov 
  • det gjennomføres endringer i systemansvarsforskriften som på flere områder presiserer nettselskapenes ansvar i drift, slik som å samle inn og vurdere driftsinformasjon og videresende denne informasjon til systemansvarlig  
  • behovet for endringer i aktørenes incentiver utredes, herunder KILE-ordningen og kostnadsfordeling ved flaskehalshåndtering 

Økt samarbeid om drift

Behovet for samhandling i den daglige nettdriften øker når nettselskapenes oppgaver vokser i omfang og kompleksitet. Aktørenes handlinger vil i stadig økende grad påvirkes av hverandre. Bedre koordinering vil åpne for at sikkerhetsmarginer i driften kan opprettholdes samtidig som man legger til rette for ny produksjon og elektrifisering av nytt forbruk, uten å måtte investere i unødvendig nytt nett. En sentral forutsetning for godt samarbeid er tillit. Aktørene må ha tillit til at nettselskapene er nøytrale og tar beslutninger uten påvirkning fra tilknyttet konkurranseutsatt virksomhet. 

Økt samarbeid legger til rette for kostnadseffektive løsninger. Et eksempel er samarbeid om felles driftssentraler. Driftskontroll-, informasjonssystem og bemanning på sentralene er både investerings- og kompetansetungt. Samarbeid legger til rette for at flere nettselskap sammen kan tilby kundene i sitt område fordelene ved å være tilknyttet en døgnbemannet og til dels automatisert driftssentral. 

RME anbefaler at: 

  • avtaler mellom nettselskap og mellom nettselskap og nettkunder standardiseres 
  • det arbeides videre med å avklare nødvendige krav til nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon 
  • det legges bedre til rette for samarbeid om driftssentraler mellom nettselskap 

 

Her kan du lese hele rapporten om Driftskoordinering i kraftsystemet