Publisert 11.05.2020 , sist oppdatert 11.08.2020

Driftskoordineringen i kraftsystemet - rapport fra ekspertgruppe

En ekspertgruppe har i dag fremlagt en rapport med anbefalinger om hvordan driften av kraftnettet bør koordineres. 

Olje- og energidepartementet har bedt RME gjennomgå driftskoordineringen i kraftsystemet. For å få innspill til arbeidet satt RME ned en ekspertgruppe i juni 2019. Gruppens mandat har vært å gi innspill til RMEs gjennomgang av dagens driftspraksis og koordinering mellom systemansvarlig, regionale og lokale nettselskap og relevante aktører 

Ekspertgruppen leverte sin rapport 8.mai. Rapporten er ekspertgruppens anbefaling til RMERapporten kan lastes ned her 

For å få et best mulig grunnlag for vår anbefaling ønsker vi innspill fra bransjen.  

Høringsinnspill merkes med referansenummer 201904507 og sendes til rme@nve.no. Fristen for å sende innspill er 1. august 2020.  

RME vil på bakgrunn rapporten fra ekspertgruppen og innkomne innspill gi vår anbefaling til OED. 

Høring av ekspertgruppens rapport 

I rapporten har ekspertgruppen lagt frem flere forslag til hvordan driftskoordineringen mellom systemansvarlig og regionale og lokale nettselskap kan forbedres. Generelt legger rapporten til grunn at:  

«Alle nettselskap må i dialog med tilknyttede nettselskap og nettkunder ta ansvar for driften av eget nett.» 

Ekspertgruppen har konkrete forslag til endringer som gjelder koblingsbilde, spenningsregulering, driftsstanskoordinering, flaskehalshåndteringjordstrømskompensering og tvangsmessig utkobling av forbruk.  

RME ønsker bransjens innspill til ekspertgruppens rapport og anbefalinger. I tillegg ber RME om tilbakemelding på følgende spesifikke spørsmål: 

  1. Ekspertgruppen har beskrevet en rekke utfordringer innenfor dagens praksis for driftskoordinering. Er det andre utfordringer knyttet til driftskoordinering enn det som er beskrevet i rapporten som bør vurderes nærmere? Eventuelt ber vi om en kort beskrivelse av disse.  
  2. Ekspertgruppen forutsetter økt behov for utveksling av informasjon. Vi ber om innspill til hvordan arbeidet for å sikre hensiktsmessig informasjonsutveksling kan organiseres og hvordan informasjon bør deles. Hva vil være viktige forutsetninger for å sikre tilstrekkelig standardisering og harmonisering av ulike former for data? 
  3. Ekspertgruppen legger til grunn et behov for å utvikle eksisterende og nye verktøy for analyse og prognoser som vil være essensielle for fremtidens nettdrift. I hvor stor grad bør verktøy og rutiner for analyse standardiseresHva vil være en hensiktsmessig prosess for utvikling av verktøy og rutiner, slik at dette skjer til lavest mulig kostnad for bransjen som helhet? 
  4. Ekspertgruppen anbefaler å gjøre det enklere for flere nettselskap å samarbeide om felles driftskontrollsystem, samt enklere å kjøpe driftssentraltjenester av andre nettselskap. Vil en slik organisering være en hensiktsmessig løsning på fremtidige utfordringer, og hvordan sikrer man at det fortsatt er tydelig hvem som har ansvaret for driften av det enkelte nettselskaps nett?   
  5. Ekspertgruppen anbefaler at forholdet mellom nettselskap og tilknyttede aktører reguleres i avtaler. Dette innebærer at det er behov for å gjennomgå de avtaler som i dag benyttes og komplettere disse med nye forhold som det er nødvendig å regulereSlike avtaler bør i størst mulig omfang være standardiserte og transparente. Hvordan sikre utviklingen av nødvendige avtaler og bruken av disse?   
  6. Ekspertgruppen har særlig fokusert på utfordringer på fem områder og kommer med konkrete forslag til fremtidens driftskoordineringDersom anbefalingene skal gjennomføres, hvordan kan man sikre en god prosess innenfor de temaene der gruppen foreslår endringer og hvordan bør man eventuelt formalisere denne praksisen?

Kontaktpersoner

Seksjonssjef Torfinn Jonassen

Telefon: 95224548 | E-post: tjo@nve.no

Seniorrådgiver Christina Sepúlveda

Telefon: 99023422 | E-post: chs@nve.no

Nettmøte 13. mai

RME inviterer til nettmøte med gjennomgang av rapporten 13. mai kl. 12-15. Les mer og meld deg på her.