Publisert 28.10.2015 , sist oppdatert 14.02.2022

Oppfølging av systemansvaret

Statnetts oppgaver og økonomiske rammer som systemansvarlig er regulert gjennom konsesjoner og forskrifter. RME fører tilsyn med utøvelsen av systemansvaret.

Relevante konsesjoner og forskrifter

Konsesjon for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet (systemansvarskonsesjonen). Les mer på siden om systemansvar.

Konsesjoner for tilrettelegging av kraftutveksling med utlandet, gitt av Olje- og Energidepartementet. Les mer om RMEs oppfølging av disse på siden om engrosmarkedet.

Systemansvarliges ansvar og plikter, og prinsipper for utøvelsen av systemansvaret er gitt forskrift om systemansvaret i kraftsystemet, Denne forskriften gir også plikter og krav til konsesjonærene for at systemansvaret skal være i stand til å utføre pliktene sine. Les mer om forskriften på siden om systemansvarsforskriften.

Systemansvarlig sine økonomiske rammer reguleres gjennom forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer. Her er det også gitt krav om rapportering fra systemansvarlig til RME.  Les mer på siden om økonomisk regulering.

Etter forskrift om energiutredninger skal systemansvarlig informere om relevante forhold i forbindelse med energiutredninger. Les mer på siden om kraftsystemutredninger.

Oppfølgingsmøter med systemansvarlig

RME gjennomfører oppfølgingsmøter med Statnetts utøvelse av systemansvaret fire ganger per år. To møter omhandler driftsplanlegging og operativ systemdrift. Her gjør Statnett greie for løpende drift og forhold som er relevant for utøvelsen av systemansvaret. To møter omhandler systemdrifts- og markedsutvikling, hvor det er fokus på utviklingen av systemdrift og marked frem i tid. RME publiserer referatene fra oppfølgingsmøtene. For de seneste referatene se lenke til høyre. RME er møteleder og referent for møtene.

Tilsyn

RME gjennomfører fortløpende tilsyn med Statnetts utøvelse av systemansvaret. I de tilfeller RME blir gjort kjent med at Statnett har en praksis som kan være i strid med gjeldende regelverk og prinsipp, blir det gjennomført videre oppfølging.

Årlig rapportering

RME fatter årlig vedtak om rapportering fra Statnett som systemansvarlig nettselskap. Se Statnetts egne internettsider for å lese siste årsrapport.