Publisert 27.02.2015 , sist oppdatert 16.02.2024

Nettplanlegging

Den langsiktige nettplanleggingen, som utføres før konsesjonsbehandlingen, er regulert av forskrift om energiutredninger. Forskriften sier at nettutredninger og tiltak skal meldes inn i PlanNett. Ordningen med Kraftsystemutredninger ble avviklet med en forskriftsendring 1.3.2024.

Utarbeiding av nettutredninger og deling av disse i PlanNett skal bidra til en samfunnsøkonomisk rasjonell utbygging av regional- og transmisjonsnettet gjennom koordinerte, langsiktige vurderinger av strømnettets utvikling. I arbeidet med nettutredninger involveres ulike aktører. Dette har til hensikt å gi samfunnet en felles forståelse for de mulige endringene i kraftsystemet.

Nettutredningene er viktige grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg, spesielt i konsesjonssøknader for større kraftledninger.

Innholdet i nettutredningene

I kraftsystemutredningene beskrives dagens kraftnett, framtidige overføringsforhold, samt forventede nettiltak og -investeringer. I tillegg framstilles effekt- og energibalanse, og data for produksjon, overføring og forbruk av energi.

Utredningen beskriver også ulike alternativ for utvikling i behov for overføringskapasitet, med tilhørende forenklete samfunnsøkonomiske vurderinger av de mulige investeringene. Videre gir utredningen vurderinger av dagens nivå av forsyningssikkerhet, tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny produksjon, samt forbrukerfleksibilitet og utvikling av andre energibærere enn elektrisitet.