Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 14.11.2023

Vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak

Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak. Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses.

 

 • Tilskudd til områder uten bebyggelse, samt nye utbyggingsområder.
 • Sikring mot flomfare knyttet til private og kommunale vann-, avløps- og overvannsrør og kulverter eller fare som skyldes terrenginngrep og infrastruktur som tiltakshaveren eller eieren har ansvar for
 • Tiltak som allerede er gjennomført eller som uansett vil bli gjennomført uten tilskudd, f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av arealplan eller byggesak. NVE kan gjøre unntak for krisetiltak.
 • Tiltak som dekkes av forsikringsordninger for naturskader eller erstatninger fra statens naturskadeordning.
 • Faresonekartlegging. Dette kan det søkes om her.
 • Det gis normalt ikke tilskudd til mindre tiltak jf. kostnadsgrense i Prop.1 S, kapittel 18.20. NVE kan gjøre unntak for: vedlikeholdstiltak, krise- og hastetiltak, miljøtiltak for å bøte på negative virkninger av tidligere utførte tiltak og kartlegging.
 • NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 %, distriktsandelen. Dersom kommunen ønsker at grunneierne eller andre skal dekke distriktsandelen helt eller delvis, er det kommunen som må ordne dette i form av frivillige avtaler eller pålegg. Naturskadeloven § 24 gir kommunene hjemmel til å kreve utgifter til sikringstiltak refundert av de som eier eller fester eiendom innenfor det området sikringstiltaket beskytter.
 • Utgifter ut over summen det er søkt om, samt administrasjon og oppfølging av utredningen, må kommunen koste selv.
 • Dersom sikringen koster mindre enn søkesummen vil det bli utbetalt tilskudd tilsvarende reelle dokumenterte kostnader.
 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er fullført, etter at NVE har mottatt rapport og regnskap over medgåtte kostnader. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.
 • Tilskuddsandelen kan i særlige tilfeller økes dersom tiltaket primært er begrunnet med allmenne hensyn.
 • Tilskuddsandelen kan reduseres dersom tilskuddsmottakeren ikke har tatt hensyn til kjente farer, om det omsøkte tiltaket vil bidra til å tilrettelegge arealer for ny bebyggelse eller infrastruktur i tillegg til å sikre eksisterende, eller det av andre grunner vurderes som rimelig at mottakeren bidrar med en høyere andel.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven.
 • NVE gir ikke bistand eller tilskudd til fareutredninger eller sikringstiltak som er nødvendige for å legge til rette for ny bebyggelse, eller til fareutredning og sikring mot skredfare knyttet til utfyllinger, skjæringer eller andre terrenginngrep. Det er kommunen og utbygger som har ansvaret for sikkerheten ved ny utbygging. Der sikring både vil sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utbygging vil NVE kunne øke kravet til distriktsandel.
 • Søkeren (være seg kommunen eller organisasjon) selv tar på seg oppgavene med kartlegging, utredning og planlegging, prosjektering og/eller gjennomføring- herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring
 • Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og annet lovverk. Tiltakshaver må også avklare forholdet til private interesser og for informasjon til og oppfølging av berørte parter.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.
 • Kommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med ferdige sikringstiltak, som NVE har gitt bistand til.
 • Eier av et sikringstiltak har ansvar for vedlikehold av tiltaket. NVE kan gi støtte til vedlikeholdsarbeider etter de samme reglene som for støtte til nye tiltak.
 • Se forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

Slik foregår gjennomføringen (hvem gjør hva når?)

 • Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne søknadsskjemaet.
 • Send inn søknad innen 1.juli.
 • NVE kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og kan avholde befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden.

 

 • Tiltakshaver, kommunen eller privat, tar på seg det fulle ansvaret med gjennomføring av tiltaket.
 • Blir det endringer i planene for prosjektet underveis skal NVE orienteres om dette.
 • NVE kan be om befaring
 • Hvis ikke tiltaket er igangsatt innen utløpet av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskudd bort uten videre. Eksempel: Dersom du får tilskudd i februar 2024, og ikke har satt i gang arbeidet innen 31.12.2024 vil du miste retten til å motta tilskudd.
 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort. For eksempel: dersom du får tilskudd i februar 2024, må tiltaket være gjennomført og helt ferdigstilt innen 31.12.2026.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • NVE prioriterer tilskudd etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.
 • Søknadene prioriteres innenfor rammen av årlige budsjettildelinger til NVE.
 • Opplysninger om anlegget og dets tilstand, inkludert om NVE tidligere har vært involvert i forbindelse med bygging
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Begrunnelse for søknad om tilskudd
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Kan skaffes fra NVE Atlas og vedlegges i SOSI/Shapeformat.
 • Bilder fra området.
 • Budsjett for tiltaket (Excel eller PDF-format)

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner, Longyearbyen lokalstyre og privatpersoner som grunneiere kan søke om tilskudd planlegging og bygging av nye sikringstiltak.

Dersom private eiere av bebyggelse herunder enkeltpersoner, borettslag og sameier ønsker tilskudd til sikring, må søknaden sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om vedlikehold eller ombygging av eksisterende sikringstiltak" i emnefeltet.