Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 29.04.2024

Riving og flytting av fareutsatt bebyggelse med personopphold

Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til sikringstiltak for områder med bebyggelse hvor man har identifisert og kartlagt faresoner. Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses. Dersom kostnadene ved sikring vil være urimelig høye i forhold til verdien av bebyggelse som sikres, kan det i særlige tilfeller gis tilskudd til riving og flytting av fareutsatt boligbebyggelse.

 • Tiltak som allerede er gjennomført eller som uansett vil bli gjennomført uten tilskudd, f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av arealplan eller byggesak.
 • Tiltak som dekkes av forsikringsordninger for naturskader eller erstatninger fra statens naturskadeordning.
 • NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 %, distriktsandelen. Dersom kommunen ønsker at grunneierne eller andre skal dekke distriktsandelen helt eller delvis, er det kommunen som må ordne dette i form av frivillige avtaler eller pålegg. Naturskadeloven § 24 gir kommunene hjemmel til å kreve utgifter til sikringstiltak refundert av de som eier eller fester eiendom innenfor det området sikringstiltaket beskytter.
 • Utgifter ut over summen det er søkt om, samt administrasjon og oppfølging av utgreiinga, må kommunen koste selv.
 • Dersom tiltaket koster mindre enn søkesummen vil det bli utbetalt tilskudd tilsvarende reelle dokumenterte kostnader.
 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er fullført, etter at NVE har mottatt rapport og regnskap over medgåtte kostnader. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.
 • Tilskuddsandelen kan i særlige tilfeller økes dersom tiltaket primært er begrunnet med allmenne hensyn.
 • Tilskuddsandelen kan reduseres dersom tilskuddsmottakeren ikke har tatt hensyn til kjente farer, om det omsøkte tiltaket vil bidra til å tilrettelegge arealer for ny bebyggelse eller infrastruktur i tillegg til å sikre eksisterende, eller det av andre grunner vurderes som rimelig at mottakeren bidrar med en høyere andel.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven.
 • Søkeren (være seg kommunen eller organisasjon) selv tar på seg oppgavene med gjennomføring- herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med kontrakter og regnskapsføring
 • Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og annet lovverk. Tiltakshaver må også avklare forholdet til private interesser og for informasjon til og oppfølging av berørte parter.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.

Slik foregår gjennomføringen (hvem gjør hva når?)

 • Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne søknadsskjemaet.
 • Send inn søknad innen 1.juli.
 • NVE kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og kan avholde befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden.
 • NVE behandler alle søknader samler i løpet av høsten samme år som søknaden er sendt inn. Du kan forvente svar på nyåret påfølgende år etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt.
 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort. For eksempel: Dersom du får tilskudd i februar 2024, må tiltaket være gjennomført og helt ferdigstilt innen 31.12.2026.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • NVE prioriterer tilskudd etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.
 • Søknadene prioriteres innenfor rammen av årlige budsjettildelinger til NVE.
 • Type fare, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvilke bygninger som skal rives, inkludert tidsplan for gjennomføring
 • Hvem er omfattet, herunder personer, boliger, bygninger, anlegg, etc.
 • Eventuelle terrenginngrep som kan ha medvirket til flom/erosjons- eller skredfaren
 • Begrunnelse for at det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å sikre. PDF vedlegg kan legges ved om ønskelig.
 • Faregrad i området for flom og/eller skred, inkludert rapport som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder, samt begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Kan skaffes fra NVE Atlas og vedlegges i SOSI/Shape format.
 • Bilder fra området.
 • Budsjett for tiltaket (Excel eller PDF-format)
 • For tiltak mot skred: rapport/dokumentasjon (PDF eller Word format) fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart (SOSI eller Shape format) som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde. Kartdokumentasjon kan være tilgjengelig i NVE sine kartløsninger eller i kommunens egne systemer.

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner, Longyearbyen lokalstyre og privatpersoner som grunneiere kan søke om tilskudd planlegging og bygging av nye sikringstiltak.

Dersom private eiere av bebyggelse herunder enkeltpersoner, borettslag og sameier ønsker tilskudd til sikring, må søknaden sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om tilskudd til "riving og flytting av fareutsatt bebyggelse med personopphold" i emnefeltet.