Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 29.04.2024

Risikoreduserende tiltak der fysisk sikring ikke har latt seg gjennomføre

Kommuner og grunneiere/privatpersoner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til sikringstiltak for områder med bebyggelse hvor man har identifisert og kartlagt faresoner. Sikringstiltak skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses. Dersom kostnaden ved fysiske sikringstiltak vil være urimelig høye i forhold til verdien av bebyggelse som sikres, kan det i særlige tilfeller gis tilskudd til risikoreduserende sikringstiltak som varsling og overvåkning.

Hva kan det søkes om?

For å få tilskudd til sikringstiltak må det foreligge kartleggingrapporter fra fagkyndige som beskriver naturfaren det skal varsles mot. For skred er dette en beskrivelse av skredfaren med anslått årlig sannsynlighet for skredskader. For tiltak mot flom og erosjon må det foreligge vurdering av flomfare, og/eller erosjonsfaren med anslått årlig sannsynlighet. Dersom dette ikke finnes, må det utarbeides rapport, gjerne i tråd med NVEs veiledere for kartlegging

 • Tilskudd til områder uten bebyggelse, samt nye utbyggingsområder.
 • Sikring mot flomfare knyttet til private og kommunale vann-, avløps- og overvannsrør og kulverter eller fare som skyldes terrenginngrep og infrastruktur som tiltakshaveren eller eieren har ansvar for.
 • Tiltak som dekkes av forsikringsordninger for naturskader eller erstatninger fra statens naturskadeordning.
 • Faresonekartlegging. Dette kan det søkes om her.
 • Det gis normalt ikke tilskudd til mindre tiltak jf. kostnadsgrense i Prop.1 S, kapittel 18.20. NVE kan gjøre unntak for: vedlikeholdstiltak, krise- og hastetiltak, miljøtiltak for å bøte på negative virkninger av tidligere utførte tiltak og kartlegging.
 • NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 %, distriktsandelen. Dersom kommunen ønsker at grunneierne eller andre skal dekke distriktsandelen helt eller delvis, er det kommunen som må ordne dette i form av frivillige avtaler eller pålegg. Naturskadeloven § 24 gir kommunene hjemmel til å kreve utgifter til sikringstiltak refundert av de som eier eller fester eiendom innenfor det området sikringstiltaket beskytter.
 • For tilskudd til overvåknings- og varslingstiltak, skal søkeren bidra med minst 50 prosent av kostnadene.
 • Utgifter ut over summen det er søkt om, samt administrasjon må kommunen koste selv.
 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er fullført, etter at NVE har mottatt rapport og regnskap over medgåtte kostnader. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.
 • Tilskuddsandelen kan i særlige tilfeller økes dersom tiltaket primært er begrunnet med allmenne hensyn.
 • Tilskuddsandelen kan reduseres dersom tilskuddsmottakeren ikke har tatt hensyn til kjente farer, om det omsøkte tiltaket vil bidra til å tilrettelegge arealer for ny bebyggelse eller infrastruktur i tillegg til å sikre eksisterende, eller det av andre grunner vurderes som rimelig at mottakeren bidrar med en høyere andel.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven.

 

 • NVE gir ikke bistand eller tilskudd til fareutredninger eller sikringstiltak som er nødvendige for å legge til rette for ny bebyggelse, eller til fareutredning og sikring mot skredfare knyttet til utfyllinger, skjæringer eller andre terrenginngrep. Det er kommunen og utbygger som har ansvaret for sikkerheten ved ny utbygging. Der sikring både vil sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utbygging vil NVE kunne øke kravet til distriktsandel.
 • Søkeren (være seg kommunen eller organisasjon) selv tar på seg oppgavene anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og regnskapsføring
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.

Slik foregår gjennomføringen (hvem gjør hva når?)

 • Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne søknadsskjemaet.
 • Send inn komplett søknad innen 1. juli.
 • NVE behandler alle søknader samler i løpet av høsten samme år som søknaden er sendt inn. Du kan forvente svar på nyåret påfølgende år etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt.

 

 • Søker, kommunen eller privat, tar på seg det fulle ansvaret med gjennomføring av tiltaket.
 • Blir det endringer i planene for prosjektet underveis skal NVE orienteres om dette.
 • NVE kan be om befaring
 • Hvis ikke tiltaket er igangsatt innen utløpet av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskudd bort uten videre.
 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • NVE prioriterer tilskudd etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.
 • Søknadene prioriteres innenfor rammen av årlige budsjettildelinger til NVE.
 • Type fare, eksempelvis snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom.
 • Hvem eller hva som blir omfattet av ordningen, herunder boliger, bygninger, anlegg, institusjoner etc.
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.
 • For tiltak mot skred: rapport/dokumentasjon (PDF eller Word format) fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart (SOSI eller Shape format) som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde. Kartdokumentasjon kan være tilgjengelig i NVE sine kartløsninger eller i kommunens egne systemer.
 • For tiltak mot flom og erosjon: rapport/dokumentasjon (PDF eller Word format) fra fagkyndige med vurdering av flomfare, og/eller erosjonsfaren (med anslått årlig sannsynlighet), herunder informasjon om typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold. For eksempel fare for at elva/bekken tar et nytt løp.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Kan skaffes fra NVE Atlas og vedlegges i SOSI/Shape format.
 • Bilder fra området.
 • Budsjett for tiltaket (Excel eller PDF-format)

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner, Longyearbyen lokalstyre og privatpersoner som grunneiere kan søke om tilskudd planlegging og bygging av nye sikringstiltak.

Dersom private eiere av bebyggelse herunder enkeltpersoner, borettslag og sameier ønsker tilskudd til sikring, må søknaden sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om risikoreduserende tiltak der fysisk sikring ikke har latt seg gjennomføre" i emnefeltet.