Publisert 11.04.2024 , sist oppdatert 07.05.2024

Tilskudd til kartlegging av flomfare

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til å kartlegge faresoner for flom langs vassdrag der det i dag finnes eksisterende bebyggelse. Dette kan omfatte både kartlegging av nye faresoner og oppdatering av eksisterende faresoner. Kommunen er ansvarlig for å få gjennomført kartleggingen, som må følge metodikk gitt i NVE Veileder 3/2022. Kartleggingen skal avklare om det er reell fare for flom, avgrense fareområder og legge grunnlag for å identifisere bygg som bør sikres. 

 • Oversiktskartlegging i form av aktsomhetskart.
 • Tilskudd til kartlegging av områder uten bebyggelse eller nye utbyggingsområder. 
 • Kartlegging som allerede er påbegynt eller gjennomført. Kartlegging som uansett vil bli gjennomført i forbindelse med arealplan eller byggesak. 
 • Planlegging og prosjektering av risikoreduserende- og sikringstiltak.
 • Det er ingen egenandel
 • Kommunen får dekket reelle, dokumenterte kostnader opp til det innvilgede beløpet.
 • Utgifter ut over det innvilgede beløpet må kommunen dekke selv.
 • Kommunen må dekke kostnader knyttet til administrasjon og oppfølging av kartleggingsprosjektet.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven.
 • Kommunen har ansvar for all administrasjon og oppfølging av kartleggingsprosjektet, herunder innkjøp av konsulenttjenester og elvebunnskartlegging.
 • Kartleggingen skal gjennomføres ved bruk av hydraulisk modellering i henhold til NVE Veileder 3/2022 og flomberegninger i henhold til NVE Veileder 1/2022
 • Kartleggingen skal utføres av fagkyndige med hydrologisk og hydraulisk kompetanse som beskrevet i henholdsvis kapittel 2.7 i NVE Veileder 1/2022 og kapittel 6.1 i NVE Veileder 3/2022
 • Det skal gjennomføres en uavhengig kvalitetssikring av kartleggingen i henhold til kapittel 12.1.2 i NVE Veileder 3/2022
 • Utredningen skal gi grunnlag for å kunne konkludere om det er flomfare for bebyggelse og verdier iht. byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 andre ledd.
 • Dokumentasjon av kartleggingen og den uavhengige kvalitetssikringen, samt digitale flomsoner, flomvannstander og analyseområde skal meldes inn til NVE ved bruk av NVEs innmeldingsløsning for utredning av flomfare.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.

Slik foregår prosessen (hvem gjør hva når?)

 • Kommunen sender inn søknad innen 1. juli. Hva søknaden må inneholde er listet opp under Før du søker.
 • Det skal sendes 1 søknad per vassdrag. Hvis det skal søkes om tilskudd til kartlegging av flere vassdrag, sendes separate søknader for hvert vassdrag.
 • NVE kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden.
 • Kommunen kan forvente å få svar på søknaden etter at NVE har fått de årlige budsjettrammene, typisk i slutten av januar året etter søknadsfristen og alltid i løpet av 1. kvartal.
 • Kommunen har ansvaret med gjennomføring av kartleggingen, herunder innkjøp av konsulenttjenester, elvebunnskartlegging, samt administrasjon og oppfølging av kontrakter.
 • Kartleggingen må være igangsatt innen utløpet av det året tilskuddet er gitt, hvis ikke faller retten til tilskudd bort. Med igangsatt menes, hvis annet ikke avtales, at det er inngått avtale med konsulent eller at oppstartsmøte med konsulent er gjennomført.
 • Kommunen skal orientere NVE om endringer i planene for prosjektet.
 • Prosjektet skal være fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, hvis ikke faller retten til tilskuddet bort.
 • Kommunen (tilskuddsmottakeren) skal sende en sluttrapport til NVE når kartleggingen er ferdigstilt. Sluttrapporten skal dokumentere at kartleggingen er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av kartleggingen.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt sluttrapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være komplett ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • NVE prioriterer innkomne søknader etter en risikobasert tilnærming, og innenfor de årlige rammene som gis over Statsbudsjettet til dette formålet.
 • Risikobasert tilnærming betyr at områder med potensielt stor konsekvens blir prioritert.
 • Kommunen må legge fra dokumentasjon som viser behov for kartlegging av flomsoner.
 • Navn på vassdrag, hovedelva og evt. sideelver, som viser avgrensning av hvilke delstrekninger som ønskes kartlagt. Hvis det skal søkes om tilskudd til kartlegging av flomfare i andre vassdrag, må det sendes separate søknader for hvert vassdrag.
 • Søknaden må inneholde informasjon om hvor mange som bor i området, og antall bygg som potensielt kan være utsatt for flomfare. Aktsomhetskart kan brukes til å avgrense området.
 • Det skal legges ved en fremdriftsplan for arbeidet.
 • Kommunen er anbefalt å hente inn grunnlag for budsjett fra fagkyndig, som kan estimere nødvendig budsjett for konsulentarbeider og for å fremskaffe elvebunnsdata. Det omsøkte beløpet er øvre ramme for hva kommunen kan få tildelt av tilskudd.
 • Avgrensning av kartleggingsområdet/-områdene i Shape-format og på kart på formatet PDF.
 • Dokumentasjon av tidligere kartlegging av flomfare innen strekningen som det søkes om tilskudd til.
 • Dokumentasjon av tidligere kartlegging av flomfare i andre deler av vassdraget.
 • Grunnlag for det omsøkte beløpet.
 • Tidsplan for arbeidet.

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Det er kun kommuner og Longyearbyen lokalstyre som kan søke om tilskudd til kartlegging av flomfare.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om kartlegging av flomfare" i emnefeltet.