Publisert 31.05.2021 , sist oppdatert 24.04.2024

Hvordan bestille en utredning av fare for flom?

Her finner du informasjon om hvordan bestille en utredning av flomfaren.

Når må flomfaren utredes?

Alle vassdrag er utsatt for flomfare. NVE forvalter to typer kart; flomsonekart og flomaktsomhetskart, som begge skal være til hjelp for å vurdere om et område er utsatt for flomfare. Et flomsonekart viser den reelle flomfaren, som vil si at det viser hvilke områder som oversvømmes på grunn av flom for et gitt gjentaksintervall. Slike kart er utarbeidet for utvalgte strekninger. NVEs aktsomhetskart for flom er et oversiktskart som viser hvilke områder som kan være utsatt for flomfare.

Du kan selv vurdere om tiltaket ditt ligger innenfor en flomsone eller innenfor aktsomhetskartet ved å følge prosedyre 1 som er beskrevet i kap. 4 i NVE Veileder nr. 3/2022. Hvis du ikke kan utelukke flomfaren gjennom prosedyre 1, må flomfaren utredes.

Slik bestilles en utredning av flomfaren

En utredning av flomfare skal dokumentere at kravene til sikkerhet mot flom i henhold til TEK17 § 7-2 er oppfylt. Utredningen skal i tillegg dokumentere at oppføringen av et byggverk eller tiltak ikke fører til at flomforholdene blir forverret for andre i henhold til TEK17 § 7-1 andre ledd. Vi anbefaler at du som oppdragsgiver krever at utredningen skal utføres i henhold til NVE Veileder nr. 3/2022 og at flomberegninger utføres i henhold til NVE Veileder 1/2022, samt at de som utfører utredningen har hydrologisk og hydraulisk kompetanse som beskrevet i henholdsvis kapittel 2.7 i NVE Veileder 1/2022 og kapittel 6.1 i NVE Veileder 3/2022.

Når du som oppdragsgiver skal bestille en utredning av flomfaren, bør du i tillegg vurdere følgende momenter:

  1. Gjelder oppdraget en ny kartlegging, oppdatering av eksisterende kartlegging eller en uavhengig kvalitetssikring.
  2. Omfatter oppdraget også innhenting av grunnlagsdata som beskriver elvebunn, eventuell kontroll av eksisterende elvebunnsdata.
  3. Omfatter oppdraget innmåling av konstruksjoner som kan ha betydning for flomvannstanden.
  4. Vis hvilket område det er behov for å få avklart flomfaren for. For eksempel et kart som viser avgrensningen av en reguleringsplan eller en eiendom.
  5. Beskriv hvilket tiltak/byggverk som er planlagt på eiendommen eller i planområdet.
  6. Angi hvilke sikkerhetsklasser som skal kartlegges, og om framtidige klimaendringer skal inkluderes i utredningen.
  7. Det er nyttig at du som oppdragsgiver opplyser om kjente data og informasjoner, som kan ha betydning for utredningen. Eksempler på slike data er beskrevet i kap. 5 i NVE Veileder nr. 3/2022.
  8. Den hydrauliske modellen bør inngå som del av leveransen, slik at oppdragsgiver sikrer seg rettigheter til å benytte modellen i andre oppdrag. Dette kan være aktuelt dersom det f. eks. skal prosjekteres flomsikringstiltak i vassdraget.
  9. Vi oppfordrer til å melde inn flomsoner og fareutredninger til oss, slik at de blir en del av Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) og tilgjengelig på nettstedet Geonorge. Det er det foretaket som utfører utredningen, som også må melde inn utredningen til oss. Arbeidet med å tilrettelegge og å melde inn data, bør da inngå som del av oppdraget. Informasjon om hvordan melde inn data, samt krav til de digitale leveransene finnes på NVE sin nettside om innmelding av farekartlegging. Hvis flomsoner skal inngå i oppdragsgivers kartløsning, må oppdragsgiver angi hvilke formater de digitale data skal leveres på.

Finn naturfarerapporter i din kommune