Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 29.04.2024

Utredning og planlegging av fysiske sikringstiltak

Kommuner og grunneiere/privatpersoner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til utredning og planlegging / prosjektering av sikringstiltak for områder med bebyggelse hvor man har identifisert og kartlagt faresoner. Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses.

Hva kan det søkes om?

Kommuner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til utredning og planlegging av sikringstiltak for områder med bebyggelse hvor man har identifisert og kartlagt faresoner for flom eller skred. NVE kan gi tilskudd, kommunen selv er ansvarlig for gjennomføring av utredningen. Utrednings – og planleggingsfasen vil avklare hvilke sikringstiltak som det er aktuelt å gjennomføre. NVE kan ikke gi tilskudd på mindre enn 500 000 i denne ordningen. Er du heller på jakt etter penger til å bygge eller gjennomføre sikringstiltak som allerede er prosjektert? Klikk her for en oversikt over de andre sikringstilskuddene du kan bli tildelt.

 • Tilskudd til områder uten bebyggelse, samt nye utbyggingsområder.
 • Sikring mot flomfare knyttet til private og kommunale vann-, avløps- og overvannsrør og kulverter eller fare som skyldes terrenginngrep og infrastruktur som tiltakshaveren eller eieren har ansvar for
 • Tiltak som allerede er gjennomført eller som uansett vil bli gjennomført uten tilskudd, f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av arealplan eller byggesak.
 • Tiltak som dekkes av forsikringsordninger for naturskader eller erstatninger fra statens naturskadeordning.
 • Faresonekartlegging.
 • Det gis normalt ikke tilskudd til mindre tiltak jf. kostnadsgrense i Prop.1 S, kapittel 18.20. NVE kan gjøre unntak for: vedlikeholdstiltak, krise- og hastetiltak, miljøtiltak for å bøte på negative virkninger av tidligere utførte tiltak og kartlegging.
 • NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 %, distriktsandelen. Dersom kommunen ønsker at grunneierne eller andre skal dekke distriktsandelen helt eller delvis, er det kommunen som må ordne dette i form av frivillige avtaler eller pålegg. Naturskadeloven § 24 gir kommunene hjemmel til å kreve utgifter til sikringstiltak refundert av de som eier eller fester eiendom innenfor det området sikringstiltaket beskytter.
 • Utgifter ut over summen det er søkt om, samt administrasjon og oppfølging av utredningen, må kommunen koste selv.
 • Dersom sikringen koster mindre enn søkesummen vil det bli utbetalt tilskudd tilsvarende reelle dokumenterte kostnader.
 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er fullført, etter at NVE har mottatt rapport og regnskap over medgåtte kostnader. Store tilskudd kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.
 • Tilskuddsandelen kan i særlige tilfeller økes dersom tiltaket primært er begrunnet med allmenne hensyn.
 • Tilskuddsandelen kan reduseres dersom tilskuddsmottakeren ikke har tatt hensyn til kjente farer, om det omsøkte tiltaket vil bidra til å tilrettelegge arealer for ny bebyggelse eller infrastruktur i tillegg til å sikre eksisterende, eller det av andre grunner vurderes som rimelig at mottakeren bidrar med en høyere andel.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven.
 • NVE gir ikke bistand eller tilskudd til fareutredninger eller sikringstiltak som er nødvendige for å legge til rette for ny bebyggelse, eller til fareutredning og sikring mot skredfare knyttet til utfyllinger, skjæringer eller andre terrenginngrep. Det er kommunen og utbygger som har ansvaret for sikkerheten ved ny utbygging. Der sikring både vil sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utbygging vil NVE kunne øke kravet til distriktsandel.
 • Søkeren (være seg kommunen eller organisasjon) selv tar på seg oppgavene med kartlegging, utredning og planlegging, prosjektering og/eller gjennomføring- herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring
 • Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og annet lovverk. Tiltakshaver må også avklare forholdet til private interesser og for informasjon til og oppfølging av berørte parter.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.
 • Kommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med ferdige sikringstiltak, som NVE har gitt bistand til.
 • Eier av et sikringstiltak har ansvar for vedlikehold av tiltaket. NVE kan gi støtte til vedlikeholdsarbeider etter de samme reglene som for støtte til nye tiltak.
 • Se forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

Slik foregår gjennomføringen (hvem gjør hva når?)

 • Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne søknadsskjemaet.
 • Send inn komplett søknad innen 1. juli.
 • NVE kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og kan avholde befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden.
 • NVE behandler alle søknader samler i løpet av høsten samme år som søknaden er sendt inn. Du kan forvente svar på nyåret påfølgende år etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt.
 • Tiltakshaver, kommunen eller privat, tar på seg det fulle ansvaret med gjennomføring av tiltaket.
 • Blir det endringer i planene for prosjektet underveis skal NVE orienteres om dette.
 • NVE kan be om befaring
 • Hvis ikke tiltaket er igangsatt innen utløpet av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskudd bort uten videre.
 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • NVE prioriterer tilskudd etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.
 • Søknadene prioriteres innenfor rammen av årlige budsjettildelinger til NVE.
 • Prosjekter som ikke kan prioriteres de nærmeste tre-fem årene innenfor bevilgningen på statsbudsjettet, blir avslått.
 • Opplysninger som gir grunn til å anta at det er stor flom- eller skredfare i området. For eksempel tidligere hendelser, gjennomført kartlegging og andre undersøkelser som har avdekket flom- eller skredfare, observasjoner av sprekker som utvikler seg, steinblokker som er i ferd med å gli ut, pågående erosjon i vassdrag eller lignende. Utfyllende informasjon kan legges ved behov eller ønske.
 • Antall boliger og andre bygninger og anlegg som antas å være utsatt for fare
 • Terrenginngrep som kan ha medvirket til faren. Eventuelt ny planlagt bebyggelse i området.
 • Opplysninger om beregnede kostnader og finansieringskilder samt budsjett for tiltaket.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Kan skaffes fra NVE Atlas og vedlegges i SOSI/Shapeformat.
 • Budsjett for tiltaket (Excel eller PDF-format)
 • Tidligere utredninger om fare dersom slike finnes. Kartdokumentasjon kan være tilgjengelig i NVE sine kartløsninger, eller i kommunens egne systemer.

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner, Longyearbyen lokalstyre og privatpersoner som grunneiere kan søke om tilskudd planlegging og bygging av nye sikringstiltak.

Dersom private eiere av bebyggelse herunder enkeltpersoner, borettslag og sameier ønsker tilskudd til sikring, må søknaden sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om tilskudd til utredning og planlegging av fysiske sikringstiltak" i emnefeltet.