Publisert 14.03.2023 , sist oppdatert 29.04.2024

Gjennomføring av nye fysiske sikringstiltak

Kommuner og grunneiere/privatpersoner kan søke NVE om økonomisk støtte (tilskudd) til bygging/gjennomføring av sikringstiltak for områder med bebyggelse hvor man har identifisert og kartlagt faresoner. Sikringstiltak er fysiske tiltak som enten skal beskytte bebyggelse mot skredmasser og flomvann, hindre erosjon eller redusere sannsynligheten for at skred utløses.

 

Hva kan det søkes om?

For å få tilskudd til sikringstiltak må det foreligge faresonekartleggingsrapporter fra fagkyndige som beskriver naturfaren, som sannsynliggjør at aktuell bebyggelse er utsatt for betydelig fare fra flom eller skred. Vi trenger også opplysninger om sikringstiltakets effekt i form av redusert fare. For skred kreves det en beskrivelse av skredfaren med anslått årlig sannsynlighet for , og for tiltak mot flom og erosjon, må det foreligge vurdering av flomfare, og/eller erosjonsfaren med anslått årlig sannsynlighet. Dersom dette ikke finnes, må det utarbeides rapport gjerne i tråd med NVEs veiledere for kartlegging og man kan søke om tilskudd til dette her.

 • Tilskudd til områder uten bebyggelse, samt nye utbyggingsområder.
 • Sikring mot flomfare knyttet til private og kommunale vann-, avløps- og overvannsrør og kulverter eller fare som skyldes terrenginngrep og infrastruktur som tiltakshaveren eller eieren har ansvar for
 • Tiltak som allerede er gjennomført eller som uansett vil bli gjennomført uten tilskudd, f.eks. i forbindelse med utarbeidelse av arealplan eller byggesak. NVE kan gjøre unntak for krisetiltak.
 • Tiltak som dekkes av forsikringsordninger for naturskader eller erstatninger fra statens naturskadeordning.
 • Faresonekartlegging. Dette kan det søkes om her.
 • Det gis normalt ikke tilskudd til mindre tiltak jf. kostnadsgrense i Prop.1 S, kapittel 18.20. Denne kostnadsgrensen er nå på 500 000 kroner. NVE kan gjøre unntak for: vedlikeholdstiltak, krise- og hastetiltak, miljøtiltak for å bøte på negative virkninger av tidligere utførte tiltak og kartlegging.
 • NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 %, distriktsandelen. Dersom kommunen ønsker at grunneierne eller andre skal dekke distriktsandelen helt eller delvis, er det kommunen som må ordne dette i form av frivillige avtaler eller pålegg. Naturskadeloven § 24 gir kommunene hjemmel til å kreve utgifter til sikringstiltak refundert av de som eier eller fester eiendom innenfor det området sikringstiltaket beskytter.
 • Utgifter ut over summen det er søkt om, samt administrasjon og oppfølging av utredningen, må kommunen finansiere selv.
 • Dersom sikringen koster mindre enn søkesummen vil det bli utbetalt tilskudd tilsvarende reelle dokumenterte kostnader.
 • Tilskuddet utbetales etter at tiltaket er fullført, etter at NVE har mottatt rapport og regnskap over medgåtte kostnader. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader. Dette gjelder helst store tilskudd.
 • Tilskuddsandelen kan i særlige tilfeller økes dersom tiltaket primært er begrunnet med allmenne hensyn.
 • Tilskuddsandelen kan reduseres dersom tilskuddsmottakeren ikke har tatt hensyn til kjente farer, om det omsøkte tiltaket vil bidra til å tilrettelegge arealer for ny bebyggelse eller infrastruktur i tillegg til å sikre eksisterende, eller det av andre grunner vurderes som rimelig at mottakeren bidrar med en høyere andel.
 • NVE kan ikke gi tilskudd til utgifter til merverdiavgift som refunderes mottakeren etter merverdiavgiftsloven.
 • NVE gir ikke bistand eller tilskudd til fareutredninger eller sikringstiltak som er nødvendige for å legge til rette for ny bebyggelse, eller til fareutredning og sikring mot skredfare knyttet til utfyllinger, skjæringer eller andre terrenginngrep. Det er kommunen og utbygger som har ansvaret for sikkerheten ved ny utbygging. Der sikring både vil sikre eksisterende bebyggelse og legge til rette for ny utbygging vil NVE kunne øke kravet til distriktsandel.
 • Søkeren, være seg kommunen eller privatperson/organisasjon, tar selv på seg oppgavene med kartlegging, utredning og planlegging, prosjektering og/eller gjennomføring- herunder anbudsinnhenting, inngåelse av avtaler med konsulenter og entreprenører og regnskapsføring
 • Kommunen/den private står som formell tiltakshaver, og er derfor formell byggherre etter byggherreforskriften, og har ansvar for avklaring i forhold til plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og annet lovverk. Tiltakshaver må også avklare forholdet til private interesser og for informasjon til og oppfølging av berørte parter.
 • NVE kan stille nærmere krav om rapportering og utbetaling i vedtaket om tilskudd.
 • Kommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn med ferdige sikringstiltak, som NVE har gitt tilskudd til.
 • Eier av et sikringstiltak har ansvar for vedlikehold av tiltaket. NVE kan gi støtte til vedlikeholdsarbeider etter de samme reglene som for støtte til nye tiltak.
 • Se forskrift om kommunalt tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre vassdragsmiljøet.

Slik foregår gjennomføringen (hvem gjør hva når?)

 • Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne søknadsskjemaet.
 • Send inn søknad innen 1. juli.
 • NVE kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendig for å behandle søknaden og kan avholde befaring som er nødvendig for å vurdere søknaden.
 • NVE behandler alle søknader samler i løpet av høsten samme år som søknaden er sendt inn. Du kan forvente svar på nyåret påfølgende år etter at statsbudsjettet er endelig vedtatt.
 • Tiltakshaver, kommunen eller privat, tar på seg det fulle ansvaret med gjennomføring av tiltaket.
 • Blir det endringer i planene for prosjektet underveis skal NVE orienteres om dette.
 • NVE kan be om befaring
 • Hvis ikke tiltaket er igangsatt innen utløpet av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskudd bort uten videre. Eksempel: Dersom du får tilskudd i februar 2024, og ikke har satt i gang arbeidet innen 31.12.2024 vil du miste retten til å motta tilskudd.
 • Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra utgangen av det året tilsagnet blir gitt. Dersom tiltaket ikke er fullført innen to år fra utgangen av det året tilskuddet er gitt, faller retten til tilskuddet bort. For eksempel: dersom du får tilskudd i februar 2024, må tiltaket være gjennomført og helt ferdigstilt innen 31.12.2026.
 • Tilskuddsmottakeren skal sende en rapport til NVE når tiltaket er ferdigstilt. Rapporten skal dokumentere at tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtak om tilskudd og inneholde en egenvurdering av tiltaket.
 • Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt rapport og regnskap over medgåtte kostnader etter at tiltaket er fullført. Tilskuddet kan også utbetales fortløpende på grunnlag av utbetalingsanmodning med oversikt over medgåtte kostnader.

Før du søker

For at vi skal kunne behandle søknaden din uten forsinkelser, må søknaden være så komplett som mulig ved innsendelse. Les gjennom dette:

 • NVE prioriterer tilskudd etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket.
 • Søknadene prioriteres innenfor rammen av årlige budsjettildelinger til NVE.
 • Type fare som sikringstiltaket skal gi beskyttelse mot. For eksempel snøskred, steinskred/steinsprang, jordskred, flom eller kvikkleire.
 • En oversikt over hvilke materielle verdier og antall mennesker som vil få økt sikkerhet (jf. forskriften)
 • Hvem eller hva som skal sikres, herunder boliger, bygninger, anlegg, institusjoner etc.
 • Hvilke type tiltak som er aktuelt, og hvordan dette er tenkt gjennomført, inkludert tidsplan for gjennomføring
 • Opplysninger om at prosjektet ikke vil kunne realiseres uten tilskudd fra NVE (fra forskriften)
 • Opplysninger om andre finansieringskilder (fra forskriften)
 • Planstatus for området, eventuelt om det er planlagt ny bebyggelse
 • Opplysninger om mulig påvirkning på naturmangfold og/eller kulturmiljøet
 • Tiltaket sett i lys av kommunens ROS-analyse
 • Eventuelle terrenginngrep som kan ha medvirket til flom/erosjons- eller skredfaren
 • Relevant saksbehandling som har vært gjennomført
 • Opplysninger om beregnede kostnader, finansieringskilder, begrunnelse for at omsøkte midler er nødvendig for å realisere tiltaket, samt budsjett for tiltaket.
 • For tiltak mot skred: rapport/dokumentasjon (PDF eller Word format) fra fagkyndige som beskriver skredfaren (med anslått årlig sannsynlighet for skredskader), med kart (SOSI eller Shape format) som viser det skredfarlige området, herunder løsneområde og utløpsområde. Kartdokumentasjon kan være tilgjengelig i NVE sine kartløsninger eller i kommunens egne systemer.
 • For tiltak mot flom og erosjon: Rapport/dokumentasjon (PDF eller Word format) fra fagkyndige med vurdering av flomfare, og/eller erosjonsfaren (med anslått årlig sannsynlighet), herunder informasjon om typer masser, anslått erosjonshastighet og spesielle forhold. For eksempel fare for at elva/bekken tar et nytt løp.
 • Området skal vises på kart i målestokk 1:50 000 og avgrenset på kart i målestokk 1:5 000. Kan skaffes fra NVE Atlas og vedlegges i SOSI/Shape format.
 • Bilder fra området.
 • Rapport/ dokumentasjon (PDF eller Word format) fra fagkyndig som sannsynliggjør at aktuell bebyggelse er utsatt for betydelig fare fra flom eller skred, samt tiltakets effekt i form av redusert fare (jf. forskriften). Dokumentasjon kan være tilgjengelig i NVE sine kartløsninger eller i kommunens egne systemer.
 • Kommunens ROS-analyse (i PDF format) er valgfritt å legge ved.
 • Skisser eller kart som viser aktuell plassering av sikringstiltaket
 • Budsjett for tiltaket (Excel eller PDF-format)

Søknadsskjema

Husk at du må skaffe Altinn-rollen “Energi miljø og klima” før du kan åpne skjemaet.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juli hvert år.

Hvem kan søke?

Kommuner, Longyearbyen lokalstyre og privatpersoner som grunneiere kan søke om tilskudd planlegging og bygging av nye sikringstiltak.

Dersom private eiere av bebyggelse herunder enkeltpersoner, borettslag og sameier ønsker tilskudd til sikring, må søknaden sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til søknaden før den oversendes NVE.

Det gis ikke tilskudd til Jan Mayen og bilandene.

Kontakt NVE
Tel: 22 95 95 95
E-post: nve@nve.no

Merk e-post med "spørsmål om tilskudd til gjennomføring av nye fysiske sikringstiltak" i emnefeltet.