Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.09.2019 , sist oppdatert 28.04.2023

Energibruk til transport

Fossil energi dominerer i transport - mer strøm og bioenergi fremover

Selv om det passerte 200 000 elbiler i Norge i 2018, er det fortsatt fossil energibruk som dominerer. Over 90 prosent av personbilene i Norge er bensin- eller dieselbiler. For varebiler, busser og lastebiler var det i 2018 få elektriske kjøretøy. Klimagassutslippene fra veitrafikk har likevel gått ned de siste tre årene. Dette henger sammen med innblandingen av biodrivstoff. I 2015 ble det brukt 1,7 TWh biodrivstoff. I 2018 var dette økt til 4,5 TWh. Tog er det eneste transportmidlet som bruker mest strøm. 

Fremover forventer NVE at elektriske kjøretøy vil utgjøre en stadig større andel av transportparken. I 2030 er det forventet at alle nye personbiler vil være elektriske, eller ladbare hybrider. Det vil da være over 1 million elbiler på norske veier. I 2040 kan dette ha økt til over 2 millioner elbiler. I 2040 vil det også være mange elektriske varebiler, busser, lastebiler og ferger i Norge. Tunge transportmidler, som trailere og båter kan komme til å gå på hydrogen i stedet for diesel og marine gassoljer.

Det er laget mer utfyllende rapporter og faktaark om energibruk til transport. Se oversikt til høyre på siden.

I figuren under kan du se energibruk til transport i Norge fra 1990 til 2018 og NVEs anslag mot 2040. Du kan selv legge inn andre andeler av energivarer i 2040 enn vi har i våre anslag. Det stor usikkerhet i fremskrivninger så langt frem i tid. Vi har tatt utgangspunkt i dagens politikk og kjent teknologi. Endringer i politikk, teknologi og kostnader kan endre utviklingen i energibruk. Figuren viser i hvilken retning energibruk til transport er ventet å gå.