Publisert 08.02.2024

Nye flomsonekart for Otta – arbeidet med flomsikring fortsetter som planlagt

I forbindelse med detaljprosjekteringen av flomsikringen i Otta sentrum har Norconsult, på oppdrag for NVE, utført nye beregninger av flomhøyder. Disse viser høyere flomvannstander enn de tidligere beregningene som ble gjort i år 2000

Otta under Hans. Flyfoto: Norconsult

- Ny og oppdatert kunnskap må alltid legges til grunn når man skal prosjektere sikringsprosjekter, forteller regionsjef Paul Christen Røhr. Nye data blir tilgjengelig og metodene for å beregne flomhøyder utvikler seg og blir bedre.  Det er derfor nødvendig å oppdatere flomsonekartet for Otta sentrum. 

 De nye flomhøydene er kunnskap som NVE nå tar med seg inn i det videre arbeidet med flomsikringsprosjektet. 

 - Det er viktig å understreke at vi vil fortsette det pågående arbeidet som planlagt, forteller Røhr. Ulike undersøkelser som grunnboringer og bunnkartlegging, vil sammen med nye flomhøyder, være en viktig del av grunnlaget for detaljprosjekteringen. Den vil fortsette gjennom 2024. 

 Godt verktøy for Sel kommune  
Nye flomhøyder fører til at noe eksisterende bebyggelse, som tidligere har vært vurdert å ligge flomsikkert, nå vurderes å ligge flomutsatt.  

- Det er flere årsaker til at dagens beregninger gir høyere flomvannstander enn tidligere. Modellverktøyet utvikler seg stadig, og vi har gått mer detaljert til verks for å få en best mulig beskrivelse av forholdene ned til Sjoa jernbanebru, forteller Paul Christen Røhr. Forholdene ved Sjoa påvirker vannstanden helt opp til Otta sentrum. Vi har også lagt på et klimapåslag på 20 % og brukt data fra ekstremværet «Hans». 

 - De nye flomsonekartene gir Sel kommune et godt og oppdatert verktøy som de må legge til grunn ved videre utvikling i kommunen, avslutter Røhr.  


Nytt flomsonekart for Otta sentrum. 200-års flom inkl. 20% klimapåslag.   

Kontakt
Paul Christen Røhr, regionsjef for region øst
Tel: 94 50 73 13
E-post: pcr@nve.no
 

Grete Hedemann Aalstad, prosjektleder
Tel: 92 26 54 97
E-post:
ghaa@nve.no